Sjekkliste - inntaksreglement

Vi har laget en sjekkliste basert på de vanligste regelbruddene som våre tilsyn avdekker. Hvis dere følger denne sjekklisten, unngår dere vanlige regelbrudd.

Om sjekklisten

Sjekklisten gir ikke en fullstendig oversikt over alle de rettslige kravene som gjelder for skolens inntaksreglement.

I vårt rundskriv Udir-5-2010 gir vi veiledning om hvordan bestemmelsene om inntak av elever til private skoler skal forstås. Friskoler kan også henvende seg til Fylkesmannen for nærmere informasjon og veiledning om reglene i friskoleloven.

Sjekkpunkt 1

Skolen er åpen for alle som har rett til inntak i offentlig skole

 • Skolen kan ikke stille egne krav eller vilkår for å søke om skoleplass.
 • Skolen kan ikke kreve at søkere for eksempel har en bestemt tro, er medlemmer av en organisasjon eller har kunnskap om skolens grunnlag. De kan heller ikke kreve dette av foreldrene.
 • Skolen kan ikke kreve opplæring eller praksis utover det som kan kreves ved inntak til offentlige skoler.
 • Skolen kan ikke kreve at foresatte eller søkere stiller til intervju, deltar på informasjonsmøter eller gjennomfører kurs som en del av inntaksprosessen.
 • Skolen kan ikke kreve forskuddsbetaling, administrasjonsgebyr eller lignende for å behandle en søknad. For å kunne kreve et slikt gebyr må søker allerede ha akseptert skoleplassen, og eventuelle gebyr skal trekkes i fra skolepengene eleven må betale.
 • Skolen kan ikke begrense hvor mange elever med spesielle behov de skal ta inn.
 • Skolen kan ta inn færre elever enn det skolen er godkjent for, hvis styret har vedtatt et øvre antall elever for skolen eller per trinn per skoleår. Dette må styret gjøre før inntaket åpner. Søkerne må kunne få vite hvor mange plasser som er tilgjengelige.

Sjekkpunkt 2

Søknadsfrister skal være tydelige, og det skal være tydelig hva som er konsekvensen av å søke for sent

 • Det skal være tydelig om skolen har søknadsfrist eller løpende opptak.
 • Det skal være tydelig om skolen har en søknadsfrist som er endelig, eller om skolen vil fortsette inntaket dersom det er ledig kapasitet etter at søknadsfristen er gått ut.
 • Hvis skolen likevel åpner for inntak av flere søkere etter at søknadsfristen er gått ut, må kriteriene være tydelige.
 • Søkere som rekker søknadsfristen, skal få plass før søkere som har søkt etter at søknadsfristen har gått ut.
 • Skoler som har løpende inntak må ta inn alle søkere som fyller de formelle vilkårene for inntak, så lenge skolen har kapasitet. Skolen kan ikke prioritere i henhold til inntaksreglementet før den dagen skolens kapasitet eventuelt nås, og det er flere søkere den dagen som konkurrerer om plass.
 • Hvis skolen skal stoppe inntaket på en bestemt dato, må datoen stå i inntaksreglementet.

Sjekkpunkt 3

Det skal være tydelig hvordan søkere prioriteres hvis det er flere søkere enn plasser

 • Inntaksreglementet må ha prioriteringskriterier for situasjoner der det er flere søkere enn plasser.
 • Inntaksreglementet må vise i hvilken rekkefølge skolen bruker prioriteringskriteriene.
 • Prioriteringskriteriene må være klare - det sikrer at inntaket blir objektivt, forutsigbart og etterprøvbart. Skolen kan ikke bruke skjønnsmessige kriterier slik som at det foreligger "særlige grunner" eller at søkeren bor "i nærheten" av skolen.
 • Det må fremgå hvordan skolen skal velge mellom flere søkere som alle oppfyller det samme prioriteringskriteriet, dersom det aktuelle kriteriet gjelder for et begrenset antall søkere.
 • Det må være en siste avgjørende måte å skille søkere på når alt annet er likt, for eksempel loddtrekning.
 • Skolen kan ikke gjøre unntak fra de fastsatte prioriteringskriteriene.

Sjekkpunkt 4

Søkere skal prioriteres etter saklige hensyn

 • Skolen kan ikke prioritere søkere ut fra usaklige hensyn basert på «riktig» bakgrunn, «riktige» holdninger og lønnsomhetsvurderinger.
 • Prioriteringskriteriene må være så tydelige at det ikke blir mulig å vektlegge usaklige hensyn.
 • Skolen har lov til å prioritere sin hovedmålgruppe. Styret må formulere tydelig hvem som er hovedmålgruppen. Internasjonale skoler kan for eksempel prioritere søkere med internasjonal bakgrunn. Da må det være tydelig og etterprøvbart hva som menes med internasjonal bakgrunn.
 • Hvis skolen skal prioritere søkere med særlige helsemessige, faglige eller sosiale behov, må styret formulere tydelig hva disse behovene innebærer.
 • Inntaksreglementet kan ikke inneholde regler om at søkere kan prioriteres eller miste prioritet på bakgrunn av nærmere angitte forhold. Å formulere det slik innebærer at dere ikke behandler alle søkere likt.

Eksempel på saklige hensyn

 • søkeren er allerede elev ved skolen
 • søkeren har søsken på skolen
 • søkeren er barn av ansatt eller styremedlem ved skolen
 • søkeren er medlem av en menighet, et trossamfunn eller en annen forening i nær tilknytning til skolen
 • søkeren kommer fra en barnehage eller skole som er drevet på samme grunnlag som skolen
 • geografisk nærhet til skolen
 • karakterer
 • dato for søknad
 • loddtrekning
 • at det søkes om internatplass.

Eksempler på saklige hensyn på bakgrunn av skolens formål

Saklige hensyn sett ut fra skolens formål kan være prioritering av søkere med internasjonal bakgrunn ved inntak til internasjonale skoler, og prioritering på bakgrunn av dokumenterte ferdigheter og/eller eventuell inntaksprøve ved inntak til utdanningsprogram for idrettsfag og musikk og dans og drama.

Sjekkpunkt 5

Skolen skal bare be om de opplysninger de trenger

 • Skolen kan ikke be om å få oppgitt opplysninger om for eksempel foresattes personnummer, morsmål, arbeidssted, eller opplysninger om barnets statsborgerskap, morsmål, målform, interesser eller behov for skoleskyss.
 • Skolen kan ikke be om å få tilsendt bilde av søkeren.
 • Grunnskoler kan ikke be om søkerens personnummer.
 • Skolen kan ikke be om å få oppgitt opplysninger som går lenger enn det som er nødvendig for å ta stilling til prioriteringskriteriene. Som eksempel kan søknadsskjemaet ikke etterspørre navn på søsken eller navn på tidligere barnehage eller skole.
 • Skolen kan ikke på søknadstidspunktet be om å få utlevert opplysninger om eleven har behov for spesialundervisning, behov for spesiell tilrettelegging eller andre særlige helsemessige, faglige eller sosiale behov med mindre dette er relevant for prioriteringskriteriene
 • Skolen kan ikke hente inn opplysninger fra barnets barnehage, tidligere skole eller PPT før barnet har fått tildelt plass ved skolen.

Sjekkpunkt 6

Videregående skoler skal prioritere ungdom med rett til videregående opplæring

 • Ungdom med rett skal prioriteres foran voksne med rett.
 • Voksne med rett skal prioriteres foran voksne uten rett, dersom skolen er godkjent for å ta inn voksne uten rett.
 • Videregående skoler skal ha søknadsfrist slik at skolen kan prioritere søkerne i samsvar med loven.

Rundskriv om inntak

Rundskriv om inntak

Finn tilsynsrapporter med inntak som tema

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!