Veileder: kommunens rolle som barnehagemyndighet

1.5 Delegering av myndighet til å gjøre vedtak

Etter kommuneloven § 6 er det kommunestyret som har hjemmel til å gjøre vedtak på vegne av kommunen. Hvis andre enn kommunestyret skal gjøre vedtak etter barnehageloven, må kommunestyret delegere dette videre. Delegeringen fra kommunestyret må være gjort i et delegeringsvedtak.

Det er kun beslutningsmyndigheten som kommunestyret må delegere. Med beslutningsmyndighet mener vi både myndigheten til å gjøre enkeltvedtak og foreta alle endelige beslutninger. Det er ikke nødvendig at delegeringen uttrykkelig omfatter de saksforberedende tiltakene, for eksempel undersøkelsene og skriving av rapporten i et tilsyn. Det er tilstrekkelig å delegere beslutningsmyndigheten fordi dette forutsetter at saksforberedende tiltak er delegert.

Etter kommuneloven § 23 kan delegeringen til kommuneadministrasjonen gå til rådmannen som eventuelt kan delegere myndigheten videre til sine underordnede. Delegeringen fra rådmannen og til dere som fatter vedtak som barnehagemyndighet, må være forsvarlig. Hva som utgjør en forsvarlig delegering, er en skjønnsmessig vurdering. I denne vurderingen kan det blant annet legges vekt på at både rådmannen og dere som har fått delegert vedtaksmyndighet, bekrefter at myndigheten er delegert, og at dere er enige om omfanget av delegeringen. Videre må dere som får delegert myndighet, ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet. Det er ikke formkrav til delegeringen fra rådmannen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!