Veileder: kommunens rolle som barnehagemyndighet

6.24 Begrunnelsen for vedtaket må inneholde de reglene og faktiske forhold som vedtaket bygger på, og de hovedhensynene som har vært avgjørende i saken

Barnehagemyndigheten må alltid skrive en begrunnelse for enkeltvedtaket.

Barnehagemyndigheten betyr den/de i kommunen som utfører myndighetsoppgavene etter barnehageloven med forskrifter.

Begrunnelsen må være skriftlig. Barnehagemyndigheten skal i begrunnelsen vise til de reglene vedtaket bygger på. I tillegg må barnehagemyndigheten beskrive de opplysningene den har fått i saken som har vært relevante for avgjørelsen, og de hovedhensynene barnehagemyndigheten har lagt vekt på når den har avgjort saken. Dette er sentralt for at søkeren skal kunne forstå både begrunnelsen for vedtaket og hvilke konsekvenser det får.

Barnehagemyndigheten bør skrive begrunnelsen slik at det er klart for søkeren hvordan barnehagemyndigheten har oppfattet opplysningene i saken og hva som er barnehagemyndighetens vurderinger. For å ivareta søkeren, bør barnehagemyndigheten skrive begrunnelsen på et klart språk og gi god informasjon. Søkeren skal forstå hvorfor barnehagemyndigheten har avgjort saken slik den har gjort.

Begrunnelsen må alltid inneholde:

  • Hvilke hjem og eventuelt baselokale som er godkjent som familiebarnehage.
  • Barnehagemyndighetens vurdering av de enkelte hjemmenes og eventuelt baselokalets egnethet.
  • Hvilke forhold ved politiattesten som fører til avslag dersom barnehagemyndigheten avslår søknaden.
  • Eventuelle vilkår etter barnehageloven om antall barn, barnas alder og oppholdstid og hvorfor de er satt.
  • Hvorfor hjemmet er egnet for å ha dobbel gruppe, dersom noen av hjemmene er godkjent for dobbelt gruppe.
  • En beskrivelse av at andre myndigheters uttalelser og eventuelle vilkår er klarlagt.

Kravet til å skrive en begrunnelse for avgjørelsen av søknaden, gjelder uavhengig av om det er en kommunal eller privat barnehageeier som har søkt om godkjenning.

Rettslig grunnlag: Barnehageloven § 11 jf. forvaltningsloven §§ 24 og 25

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!