Veileder: kommunens rolle som barnehagemyndighet

6.22 Vedtaket må inneholde informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåten ved klage, dersom søknaden blir avslått eller innvilget med vilkår

Når barnehagemyndigheten avslår en søknad om godkjenning eller innvilger en søknad om godkjenning med vilkår, må enkeltvedtaket inneholde informasjon om klageretten.

Søkeren har klageadgang dersom barnehagemyndigheten avslår søknaden eller innvilger søknaden med vilkår. Klageadgangen og klagefristen må fremgå av vedtaket slik at søkeren kan ivareta sin klagerett. Klagefristen er minimum tre uker.

Vedtaket skal inneholde informasjon om fremgangsmåten ved klage. Det må fremgå at fylkesmannen er klageinstans. Klagen skal sendes til barnehagemyndigheten først for forberedelse og vurdering. Barnehagemyndigheten kan oppheve eller endre vedtaket sitt til gunst for søkeren. Dersom barnehagemyndigheten helt eller delvis opprettholder sitt vedtak, skal den sende klagen til fylkesmannen for behandling. Barnehagemyndigheten kan ikke sette begrensinger i klageretten, for eksempel ved å kreve at klagen må være begrunnet.

Rettslig grunnlag: Barnehageloven § 11 jf. forvaltningsloven § 27 tredje ledd

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!