Veileder: kommunens rolle som barnehagemyndighet

6.20 Barnehagemyndigheten må avslå søknad om godkjenning dersom kravene som gjelder politiattest ikke er oppfylt

Barnehagemyndigheten kan ikke innvilge søknad om godkjenning dersom kravene som gjelder politiattest ikke er oppfylt. I tillegg har barnehagemyndigheten en plikt til å vurdere om den skal avslå søknaden i andre tilfeller.

Barnehagemyndigheten betyr den/de i kommunen som utfører myndighetsoppgavene etter barnehageloven med forskrifter.

Barnehagemyndigheten må avslå søknad om godkjenning dersom politiattest er krevd, men ikke levert.

Barnehagemyndigheten må også avslå søknad om godkjenning dersom søkeren, eier av familiebarnehagens lokaler eller noen av deres familiemedlemmer skal ha et ansettelsesforhold i familiebarnehagen, og de leverer attest med anmerkninger som nevnt i § 5 første ledd. Anmerkninger som nevnt i forskriften § 5, betyr at personen attesten gjelder, har gjort seg skyldig i straffbare handlinger som er nevnt i forskrift om politiattest § 5.

I tilfeller hvor det er en anmerkning på politiattesten som ikke automatisk fører til avslag, skal barnehagemyndigheten vurdere om anmerkningen likevel skal føre til avslag eller ikke. Barnehagemyndigheten må ta stilling til om det vil være uforsvarlig å godkjenne familiebarnehagen som følge av anmerkningene på politiattesten. Den må gjøre en konkret vurdering i det enkelte tilfellet. Barnehagemyndigheten må i denne vurderingen for eksempel se på alvorligheten av forholdet som førte til anmerkningen, hvor langt tilbake i tid forholdet ligger og i hvilken grad forholdet sier noe om egnetheten til å arbeide i en barnehage.

Barnehagemyndighetens vurdering vil være en sentral del av begrunnelsen for vedtaket om godkjenning. Barnehagemyndigheten må være oppmerksom på reglene om taushetsplikt i slike tilfeller, og sørge for at den skriftlige vurderingen ikke gjøres kjent for andre enn de som har innsyn i opplysningene som fremgår av attesten.

Rettslig grunnlag: Barnehageloven §§ 11 jf. 19 jf. forskrift om politiattest § 6

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!