Veileder: kommunens rolle som barnehagemyndighet

6.2 Barnehagemyndigheten må behandle alle søknader om godkjenning

Barnehagemyndigheten har en plikt til å behandle og avgjøre alle søknader om godkjenning som den mottar. Barnehagemyndigheten skal begynne å behandle saken så snart de har mulighet.

Barnehagemyndigheten betyr den/de i kommunen som utfører myndighetsoppgavene etter barnehageloven med forskrifter.

Alle søknader om godkjenning betyr at barnehagemyndigheten må behandle alle søknader i tråd med forvaltningsloven, så lenge barnehagemyndigheten må forstå at henvendelsen er å anse som en søknad om godkjenning.

Barnehagemyndigheten må på samme måte behandle alle søknader om godkjenning av endringer i en eksisterende familiebarnehage. Dersom en barnehageeier henvender seg til barnehagemyndigheten og legger frem endringer den ønsker å gjøre i familiebarnehagen, må barnehagemyndigheten sørge for at barnehageeieren sender inn søknad om ny godkjenning dersom endringen er stor nok. Det er ingen konkrete momenter som avgjør om endringene er store nok til at familiebarnehagen må søke om ny godkjenning.

Barnehagemyndigheten bør legge vekt på om endringen påvirker det fysiske miljøet, og om endringen påvirker barnas hverdag, når den vurderer om den skal behandle henvendelsen som en søknad. Dersom endringen krever at familiebarnehagen må søke om ny godkjenning fra andre myndigheter, for eksempel etter plan- og bygningsloven, vil dette være et argument for at familiebarnehagen må ha ny godkjenning etter barnehageloven.

Barnehagemyndigheten må behandle søknader fra kommunal barnehageeier på lik linje som søknader fra private. I slike tilfeller må kommunen har et bevisst forhold til sin dobbeltrolle som eier og myndighet, og barnehagemyndigheten må sørge for å oppfylle regler om habilitet og likebehandling. Dersom kommunen som barnehageeier ønsker å etablere en ny familiebarnehage eller gjøre endringer i en eksisterende familiebarnehage, må den søke om godkjenning etter barnehageloven.

Dersom barnehagemyndigheten er kjent med at kommunen som barnehageeier skal etablere ny familiebarnehage eller gjøre endringer i en eksisterende familiebarnehage som krever ny godkjenning, har barnehagemyndigheten en plikt til å veilede kommunen som barnehageeier om at den må fremme søknad om godkjenning til barnehagemyndigheten.

Barnehagemyndigheten har ikke plikt til å behandle en muntlig søknad om godkjenning. I slike tilfeller har barnehagemyndigheten en plikt til å veilede den som ønsker å søke om godkjenning, om at vedkommende må sende en skriftlig søknad. Dette følger av forvaltningsloven § 11 om barnehagemyndighetens veiledningsplikt.

Barnehagemyndigheten har plikt til å behandle en e-post som utgjør en søknad om godkjenning av familiebarnehage. Da vil barnehagemyndigheten mest sannsynlig ha behov for, og plikt til, å innhente ekstra informasjon for å få nok informasjon til å behandle søknaden. Plikten til å innhente nok informasjon for å behandle søknaden står i forvaltningsloven § 17.

Noen ganger er henvendelser til barnehagemyndigheten uklart formulert. I slike tilfeller kan det være vanskelig å skille mellom hva som er ment å være en henvendelse med spørsmål om veiledning, og hva som er ment å være en søknad om godkjenning. Det viktigste momentet for å avgjøre om det er en søknad, er om personen som har henvendt seg, har ment at det skal være en søknad om godkjenning. For å avgjøre dette må barnehagemyndigheten se nøye på hvordan vedkommende har formulert seg. Er barnehagemyndigheten i tvil, har den plikt til å ta kontakt med vedkommende for å finne ut om henvendelsen er ment som en søknad. Barnehagemyndigheten kan ellers kan risikere å ikke behandle en henvendelse som er ment som en søknad.

Barnehagemyndigheten må ivareta den frie etableringsretten. Den frie etableringsretten innebærer at alle som ønsker å søke om godkjenning av familiebarnehage, og som oppfyller kravene i barnehageloven, har rett til godkjenning. Dette betyr at barnehagemyndigheten må innvilge alle søknader om godkjenning som oppfyller kravene i barnehageloven, uten å ta hensyn til om den ønsker eller mener at familiebarnehagen bør etablere seg i kommunen. En følge av den frie etableringsretten, er at barnehagemyndigheten må behandle alle søknader om godkjenning.

Rettslig grunnlag: Barnehageloven § 11 jf. forvaltningsloven § 11 a

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!