Veileder: kommunens rolle som barnehagemyndighet

6.14 Barnehagemyndigheten må vurdere om hjemmene og eventuelt baselokale er egnet for familiebarnehagedrift etter barnehageloven §§ 1, 1a og 2

Når barnehagemyndigheten vurderer om den skal godkjenne en familiebarnehage eller endringer i en familiebarnehage, må den vurdere om de enkelte hjemmene og eventuelt baselokalet er egnet for familiebarnehagedrift.

Barnehagemyndigheten betyr den/de i kommunen som utfører myndighetsoppgavene etter barnehageloven med forskrifter.

Om hjemmene og baselokalet er egnet for familiebarnehagedrift etter barnehageloven §§ 1, 1a og 2, betyr at barnehagemyndigheten må gjøre en konkret og helhetlig vurdering av om familiebarnehagen er egnet til å oppfylle bestemmelsene i barnehageloven §§ 1, 1a og 2 og forskrift om rammeplan.

Barnehagemyndigheten må i egnethetsvurderingen ta hensyn til at virksomheten foregår i private hjem. Barnehagemyndigheten må ut fra denne forutsetningen blant annet vurdere barnas mulighet for lek, hvile, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Videre må barnehagemyndigheten vurdere om familiebarnehagen tar hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Dette er ikke en uttømmende liste.

For å vurdere om familiebarnehagen vil oppfylle § 1, 1a og 2 når den kommer i drift, må barnehagemyndigheten bruke informasjonen den har innhentet om hvordan søkeren har tenkt å drive familiebarnehagen.

Barnehagemyndigheten må vurdere om:

  • den fysiske utformingen av lokalene, inventaret og uteområdet vil være egnet til at kravene i §§ 1, 1a og 2 kan oppfylles når familiebarnehagen åpner. Etter forvaltningslovens krav til begrunnelse av vedtak vil det i tillegg ofte være nødvendig at barnehagemyndigheten beskriver i vedtaket hvilke rom og uteområder som er avsatt til barnas aktiviteter.
  • bemanningen vil være tilstrekkelig til å drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.
  • bemanningen vil gi en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse.
  • bemanningen vil være forsvarlig når det gjelder familiebarnehagens åpningstid og barnas alder.

Barnehagemyndigheten må vurdere om lokalene er bebodd. Begrepet bebodd betyr ikke at familiebarnehagen kun må drives i de rommene familien ellers bor. Er det et stort hus der det er mulighet til å benytte ett eller flere rom bare til familiebarnehage, for eksempel en ekstra stue, vil slike lokaler normalt være å anse som bebodde.

En underetasje som ikke er innredet til oppholdsrom, kan imidlertid komme til å fremstå med et ubebodd preg. Avgjørelsen av om et lokale kan anses å være bebodd eller ikke, vil i enkelte tilfeller være en vanskelig vurdering. I grensetilfellene må barnehagemyndigheten vurdere det hjemlige preget og nærheten til den delen som er bebodd, før den kan gi godkjenning.

Barnehagemyndigheten må skrive ned sin vurdering for å sikre likebehandling og forsvarlig saksbehandling. I tillegg har søkeren rett til å kreve en skriftlig begrunnelse for vedtaket om godkjenning.

Om familiebarnehagen faktisk oppfyller §§ 1, 1a og 2, vil barnehagemyndigheten først kunne vurdere gjennom tilsyn når den er i drift.

Rettslig grunnlag: Barnehageloven §§ 11 jf. forskrift om familiebarnehager § 3 jf. barnehageloven §§ 1, 1a og 2

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!