Veileder: kommunens rolle som barnehagemyndighet

6.1 Barnehagemyndigheten må gi nødvendig veiledning om regler for godkjenning av familiebarnehager til den som ønsker å søke om godkjenning

Barnehagemyndigheten må gi nødvendig juridisk veiledning til den som vurderer å søke om godkjenning av ny familiebarnehage eller godkjenning av endringer i eksisterende familiebarnehage.

Barnehagemyndigheten betyr den/de i kommunen som utfører myndighetsoppgavene etter barnehageloven med forskrifter.

Nødvendig veiledning om regler for godkjenning av familiebarnehager betyr at barnehagemyndigheten skal oppfylle den som ønsker å søke om godkjenning, sin rett til veiledning, slik at vedkommende både blir satt i stand til å oppfylle nødvendige krav til søknaden og hevde sine rettigheter i søknadsprosessen.

Barnehagemyndigheten har et aktivt veiledningsansvar overfor den som ønsker å søke om godkjenning. Veiledningsansvaret gjelder likt, uavhengig av om det er kommunal barnehageeier eller en privat aktør som ønsker å søke om godkjenning. Veiledningen skal også ivareta prinsippet om forbud mot usaklig forskjellsbehandling.

Regler for godkjenning av familiebarnehager omfatter:

  • Bestemmelsene i barnehageloven som gjelder godkjenning av familiebarnehager.
  • Den frie etableringsretten.
  • Bestemmelsene i barnehageloven som gjelder kommunalt tilskudd til private familiebarnehager.
  • Forvaltningsloven.
  • Andre offentlige instansers myndighetsoppgaver i forbindelse med oppstart av nye familiebarnehager, eller godkjenningspliktige endringer i eksisterende familiebarnehager.
  • Muligheten til å søke Husbanken om barnehagelån.

Bestemmelsene i barnehageloven som gjelder godkjenning av familiebarnehager, omfatter både myndighetsoppgaver og eierplikter i barnehageloven som barnehagemyndigheten må kunne veilede om i godkjenningsprosessen.Bestemmelsene er §§ 1, 1a, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 14 a, 15, 17, 18 og 19 med tilhørende forskrifter.

Allerede godkjente familiebarnehager som gjør endringer av et visst omfang, må søke om ny godkjenning. Barnehagemyndigheten avgjør om dette er en endring som krever ny godkjenning. Hvis barnehagen er privat og endringen den ønsker å gjøre krever ny godkjenning, må barnehageeieren etter ny godkjenning søke om finansiering etter barnehageloven § 14 andre ledd på nytt. Hvis barnehagemyndigheten vurderer at en endring i en privat barnehage vil kreve ny godkjenning, må barnehagemyndigheten gjøre barnehageeieren oppmerksom på dette før den fatter vedtak om ny godkjenning. Hensikten er at eieren kan få mulighet til å vurdere om den likevel ønsker å gjennomføre endringen.

Den frie etableringsretten betyr at alle som søker om godkjenning av barnehage og oppfyller kravene i barnehageloven, har rett til godkjenning. Rett til godkjenning etter barnehageloven innebærer imidlertid ikke en automatisk rett til finansiering til private barnehager etter barnehageloven § 14. En barnehage kan ikke kompensere for manglende finansiering gjennom foreldrebetaling. En barnehage må alltid overholde maksimalgrense for foreldrebetalingen, jf. forskrift om foreldrebetaling § 1.

Forvaltningsloven omfatter her de bestemmelsene i forvaltningsloven og ulovfestet forvaltningsrett som er relevante for søkeren i søknadsprosessen, herunder veiledningsplikten, krav til saksbehandlingen og innhenting av opplysninger.

Andre offentlige instansers myndighetsoppgaver i forbindelse med oppstart av nye familiebarnehager, eller godkjenningspliktige endringer i eksisterende familiebarnehager, kan i denne sammenhengen være:

  • Plan- og bygningsloven § 21-10 jf. §§ 23-3 og 24-1. Ansvarlig myndighet er kommunen.
  • Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole § 6. Ansvarlig myndighet er kommunen.
  • Arbeidsmiljøloven § 18-9. Ansvarlig myndighet er Arbeidstilsynet.
  • Regelverket om registrering eller godkjenning av ny næringsmiddelvirksomhet, jf. matloven. Ansvarlig myndighet er Mattilsynet.

Dersom søkeren har spørsmål om det reelle behovet for nye barnehageplasser i kommunen, har barnehagemyndigheten en plikt til å gi søkeren objektive opplysninger om barnehagedekningen og eventuelle planer om utbygging av nye barnehageplasser.

Rettslig grunnlag: Barnehageloven §§ 8, 10  og 11 jf. forvaltningsloven § 11

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!