Veileder: kommunens rolle som barnehagemyndighet

5.3 Søkeren må få nødvendig veiledning i godkjenningsprosessen

Barnehagemyndigheten er gitt et særlig ansvar i loven for å veilede søkeren i godkjenningsprosessen.

Barnehagemyndigheten betyr den/de i kommunen som utfører myndighetsoppgavene etter barnehageloven med forskrifter.

Søkeren betyr den/de som søker om å få etablere barnehage.

Nødvendig veiledning betyr at barnehagemyndigheten skal gjøre søkeren i stand til å oppfylle nødvendige krav til søknaden og hevde sine rettigheter i søknadsprosessen. Barnehagemyndigheten må veilede søkeren slik at søkeren blir i stand til å gjøre søknaden sin komplett. At søknaden er komplett, betyr at barnehagemyndigheten har all informasjon den trenger for å ta stilling til søknaden. Veiledningsansvaret gjelder likt uavhengig av om det er kommunal barnehageeier eller en privat søker. Veiledningen skal også ivareta prinsippet om forbud mot usaklig forskjellsbehandling.

For å oppfylle plikten til å gi nødvendig veiledning, må barnehagemyndigheten ha oversikt over hvilken informasjon den trenger for å kunne ta stilling til søknaden og avklare hva slags veiledning søkeren har behov for.

Regler for godkjenning omfatter:

  • Bestemmelsene i barnehageloven som gjelder godkjenning av barnehager.
  • Den frie etableringsretten.
  • Bestemmelsene i barnehageloven som gjelder kommunalt tilskudd til private barnehager.
  • Forvaltningsloven.
  • Andre offentlige instansers myndighetsoppgaver i forbindelse med oppstart av nye barnehager, eller godkjenningspliktige endringer i eksisterende barnehager.
  • Muligheten for å søke Husbanken om barnehagelån.

Bestemmelsene i barnehageloven som gjelder godkjenning av barnehager, omfatter både myndighetsoppgaver og eierplikter som barnehagemyndigheten må kunne veilede om i godkjenningsprosessen. Bestemmelsene er §§ 1, 1a, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 14 a, 15, 17, 18 og 19 med tilhørende forskrifter. Allerede godkjente barnehager som gjør endringer av et visst omfang, må søke om ny godkjenning.

Barnehagemyndigheten avgjør om dette er en endring som krever ny godkjenning. Hvis barnehagen er privat og endringen den ønsker å gjøre krever ny godkjenning, må barnehageeieren etter ny godkjenning søke om finansiering etter barnehageloven § 14 andre ledd på nytt. Hvis barnehagemyndigheten vurderer at en endring i en privat barnehage vil kreve ny godkjenning, må barnehagemyndigheten gjøre barnehageeieren oppmerksom på dette før den fatter vedtak om ny godkjenning slik at eieren kan vurdere om den likevel ønsker å gjennomføre endringen.

For å oppfylle den frie etableringsretten, må barnehagemyndigheten gi søkeren nødvendig veiledning for å ferdigstille søknaden sin og ivareta sine rettigheter i søknadsprosessen. Den frie etableringsretten betyr at alle som søker om godkjenning av barnehage og oppfyller kravene i barnehageloven, har rett til godkjenning.

Rett til godkjenning etter barnehageloven innebærer imidlertid ikke en automatisk rett til finansiering til private barnehager etter barnehageloven § 14. En barnehage kan ikke kompensere for manglende finansiering gjennom foreldrebetaling. En barnehage må alltid overholde maksimalgrense for foreldrebetalingen, jf. forskrift om foreldrebetaling § 1.

Forvaltningsloven omfatter her de bestemmelsene i forvaltningsloven og ulovfestet forvaltningsrett som er relevante for søkeren i søknadsprosessen, herunder veiledningsplikten, krav til saksbehandlingen og innhenting av opplysninger.

Barnehagemyndigheten må ved behov gjøre søkeren kjent med andre offentlige instansers myndighetsoppgaver i forbindelse med godkjenning av barnehager. Andre offentlige instansers myndighetsoppgaver i forbindelse med oppstart av nye barnehager, eller godkjenningspliktige endringer i eksisterende barnehager, finner vi i denne sammenhengen i:

  • Plan- og bygningsloven § 21-10 jf. §§ 23-3 og 24-1. Ansvarlig myndighet er kommunen.
  • Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole § 6. Ansvarlig myndighet er kommunen.
  • Arbeidsmiljøloven § 18-9. Ansvarlig myndighet er Arbeidstilsynet.
  • Regelverket om registrering eller godkjenning av ny næringsmiddelvirksomhet, jf. matloven. Ansvarlig myndighet er Mattilsynet.

Barnehagemyndigheten bør gjøre søkeren oppmerksom på muligheten for å søke Husbanken om barnehagelån.

Barnehagemyndigheten må gi nødvendig veiledning til kommunen som barnehageeier dersom kommunen som barnehageeier søker om godkjenning. Kommunen som barnehageeier har lik rett til veiledning som private søkere har.

Rettslig grunnlag: Barnehageloven §§ 10 jf. 8 og forvaltningsloven § 11

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!