Veileder: kommunens rolle som barnehagemyndighet

4.14 Pålegg om retting eller vedtak om stenging må inneholde informasjon om:

a) de reglene vedtaket bygger på
b) de faktiske forholdene vedtaket bygger på
c) de hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn
d) klageadgang
e) klagefrist
f) klageinstans
g) fremgangsmåten ved klage
h) informasjon om retten til å se sakens dokumenter
i) informasjon om retten til å be om utsatt iverksettelse

Både pålegg om retting og tidsbegrenset eller varig stenging av barnehagen er enkeltvedtak. Enkeltvedtak er en avgjørelse som fastsetter barnehageeierens rettigheter eller plikter, og må følge reglene i forvaltningsloven.

Barnehagemyndigheten skal i enkeltvedtaket vise til hvilken bestemmelse som ligger til grunn for avgjørelsen. I tillegg må barnehagemyndigheten beskrive hvilke faktiske forhold dere har brukt i deres vurderinger, og hvilke hensyn som har vært utslagsgivende for skjønnet. Dette er sentralt for at barnehageeieren skal kunne forstå både begrunnelsen for vedtaket og hvilke konsekvenser det får.

Barnehageeieren har klageadgang på enkeltvedtak. Vedtaket må informere om dette slik at barnehageeieren kan ivareta sin klagerett. Vedtaket må opplyse om klagefristen. Klagefristen er minimum tre uker.

Vedtaket skal inneholde informasjon om fremgangsmåten ved klage. Vedtaket må opplyse om at fylkesmannen er klageinstans. Klagen skal sendes til barnehagemyndigheten først for forberedelse og vurdering. Barnehagemyndigheten kan oppheve eller endre vedtaket sitt til gunst for barnehageeieren. Dersom barnehagemyndigheten helt eller delvis opprettholder sitt vedtak, skal dere sende klagen til fylkesmannen for behandling. Barnehagemyndigheten kan ikke sette begrensinger i klageretten, for eksempel ved å kreve at klagen være begrunnet.

Vedtaket må opplyse om barnehageeierens rett til å se sakens dokumenter. Videre må vedtaket inneholde informasjon om barnehageeiers rett til å be om at vedtaket ikke blir iverksatt før klagefristen er ute, eller klagen er avgjort.

Rettslig grunnlag: Barnehageloven § 16 andre ledd, jf. forvaltningsloven §§ 18, 19, 24, 25, 27 tredje ledd og 42.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!