Veileder: kommunens rolle som barnehagemyndighet

2.4 Risikovurderingene må basere seg på oppdatert og gjeldende forståelse av barnehageloven

Barnehagemyndigheten må basere risikovurderingene på oppdatert og gjeldende forståelse av barnehageloven.

Barnehagemyndigheten betyr dere i kommunen som utfører myndighetsoppgavene etter barnehageloven.

Risikovurderinger er løpende vurderinger av sannsynlighet for og konsekvensen av brudd på barnehageeiers plikter i barnehageloven med forskrifter, både på bakgrunn av informasjon om regelverksetterlevelse i den enkelte barnehage og samlet for alle barnehagene.

Oppdatert og gjeldende forståelse betyr å anvende loven og forskriftene i tråd med gjeldende rett. Dette innebærer å bruke gyldige rettskilder og legge til grunn gjeldende fortolkning fra nasjonale myndigheter. Aktuelle kilder er lovteksten, forskrifter, forarbeider, retts- eller forvaltningspraksis, rundskriv og veiledere.

For å gjennomføre en effektiv kontroll må barnehagemyndigheten vite hvilke rettslige krav regelverket stiller til barnehageeieren. Det rettslige kravet følger ikke alltid direkte av lovteksten. For å finne frem til det rettslige kravet må barnehagemyndigheten klargjøre hva regelverket faktisk krever av barnehageeieren.

Hvor utfordrende det er å klargjøre de rettslige kravene, avhenger av hvordan lovteksten er utformet. Barnehagemyndigheten må bruke juridiske prinsipper (juridisk metode), og dere må alltid ta utgangspunkt i selve lovteksten. Les mer i vår Metodehåndbok for tilsyn om hvordan dette kan gjøres.

Barnehageloven betyr barnehageloven med forskrifter.

Rettslig grunnlag: Barnehageloven § 8 første ledd.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!