Veileder: kommunens rolle som barnehagemyndighet

2.3 Barnehagemyndigheten må gjøre risikovurderinger for å vurdere behov for veiledning og tilsyn

Barnehagemyndigheten må bruke denne kunnskapen til å gjøre risikovurderinger for å vurdere behov for veiledning og tilsyn.

Barnehagemyndigheten betyr dere i kommunen som utfører myndighetsoppgavene etter barnehageloven.

Denne kunnskapen viser til forrige spørsmål.

Risikovurderinger er løpende vurderinger av sannsynlighet for og konsekvensen av brudd på barnehageeiers plikter i barnehageloven med forskrifter, både på bakgrunn av informasjon om regelverksetterlevelse i den enkelte barnehage og samlet for alle barnehagene. Les mer i vår Metodehåndbok for tilsyn om hvordan dette kan gjøres.

På bakgrunn av informasjon om regelverksetterlevelsen må barnehagemyndigheten vurdere behovet for veiledning og tilsyn. Dette innebærer at barnehagemyndigheten må kartlegge risiko for brudd på regelverket ved bruk av kilder som sier noe om regelverksetterlevelsen. Aktuelle kilder kan være årsmeldinger, klagesaker, bekymringsmeldinger, vedtekter, årsplaner, årsregnskap, medieoppslag, møtepunkter og øvrig kontakt med barnehagene og barnehageeierne.

Videre må barnehagemyndigheten vurdere hvilke virkemidler som er egnet til å påse regelverksetterlevelse. Dersom ikke barnehagemyndigheten bruker den informasjonen dere har om barnehagene, vil ikke temaene for tilsyn og veiledning være i tråd med de faktiske behovene. Dette vil igjen medføre at barnehagemyndigheten ikke påser regelverksetterlevelse ved gjennomføringen av veiledning og tilsyn.

Barnehagemyndigheten må bruke kunnskapen om barnehagene når dere vurderer:

  • om veiledning eller tilsyn er riktig virkemiddel
  • hvilke temaer dere skal veilede eller føre tilsyn med
  • hvilke barnehager dere skal veilede i eller føre tilsyn med
  • tidspunkt for veiledning eller tilsyn

Veiledning betyr at barnehagemyndigheten aktivt gir informasjon til barnehageeierne om eierpliktene i barnehageloven med forskrifter. Veiledningen skal være frivillig for barnehageeieren.

Tilsyn er kontroll av om barnehageeier oppfyller eierpliktene i barnehageloven med forskrifter. Dette innebærer at barnehagemyndigheten ikke kan føre tilsyn med forhold som ikke er regulert i barnehageloven med forskrifter. Tilsyn er utøvelse av offentlig myndighet, og innebærer å undersøke praksis og pålegge endring av lovstridig praksis. I motsetning til veiledning kan barnehagemyndigheten gjennomføre tilsyn mot barnehageeiers vilje.

Rettslig grunnlag: Barnehageloven § 8 første ledd.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!