Fritak fra prøver og eksamen

Reglene gjelder også for nasjonale prøver, utvalgsprøver og undersøkelser. 


Fritak fra nasjonale prøver, kartleggingsprøver og internasjonale undersøkelser

Elever som

  • får spesialundervisning etter kapittel 5 i opplæringsloven
  • har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 2-8 eller § 3-12

kan få fritak fra å delta i prøvene og undersøkelsene. Det må være klart at prøvene ikke vil ha mye å si for opplæringen til eleven. Eleven selv eller foreldrene kan likevel bestemme at eleven skal ta prøvene. 

Forskrift til opplæringsloven § 2-8

Mer om fritak fra nasjonale prøver

Fritak fra eksamen

Elever som er fritatt fra vurdering med karakter i et fag som blir avsluttet med eksamen, skal ikke avlegge eksamen i faget. Dette gjelder både i grunnskolen og i videregående opplæring.

Les mer om fritak fra vurdering med karakter

I grunnskolen kan rektor frita en elev fra eksamen etter søknad fra foreldrene, når det foreligger tungtveiende grunner. Eleven skal da ikke opp til eksamen.

Se forskrift til opplæringsloven 3-21

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!