Fritak fra opplæring

Grunnskole og videregående. 

Felles for grunnskole og videregående

Skolemiljøarbeid 

Skolemiljørepresentantene har rett til fritak fra de undervisningstimer som trengs for å skjøtte oppgavene.

Opplæringsloven § 9a-5

Skriftlig sidemål

  • Elever med opplæring i samisk som førstespråk eller andrespråk
  • Elever som har finsk som andrespråk
  • Elever som får opplæring i teiknspråk etter opplæringslova § 2-6 og § 3-9
  • Elever som får særskild språkopplæring etter opplæringslova § 2-8 og § 3-12

kan bli fritatt fra opplæring i skriftlig sidemål. Elevene skal da ikke ha standpunktkarakter. 

Forskrift til opplæringsloven § 1-11

Fritak som gjelder spesielt for grunnskolen

Fritak fra opplæringsplikten

En elev kan bli fritatt fra opplæringsplikten. Eleven skal da ikke ha standpunktkarakter i faget/fagene eleven er fritatt fra.

Opplæringsloven § 2-1 fjerde ledd

Fritak fra religions- eller livssynsaktiviteter

Elever og foreldre kan melde fra om fritak fra aktiviteter som de mener kan oppleves som annen religion eller et annet livssyn.

Det kan eksempelvis være å delta i fredagsbønnen i en moske, en gudstjeneste eller annen religiøs samling. Skolen skal gi informasjon i så god tid at de som ønsker det, kan be om fritak.

Det er ikke nødvendig å gi en begrunnelse for hvorfor man ønsker fritak, og ingen må gi ut informasjon om egen tro.

Les mer i vår tolkningsuttalelse om gudstjenester i skoletiden 

Fremmedspråk og språklig fordypning

Elever i grunnskolen kan fritas fra kravet om opplæring i fremmedspråk eller språklig fordypning når de får opplæring i

  • samisk som første- eller andrespråk
  • finsk som andrespråk etter opplæringsloven § 2-7
  • tegnspråk etter opplæringsloven § 2-6

Elever som får særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 2-8 kan også få fritak fra fremmedspråk og språklig fordypning.

Fritak som gjelder spesielt for videregående

Opplæring i fremmedspråk

En elev som får opplæring i

  • samisk som første- eller andrespråk
  • finsk som andrespråk
  • norsk tegnspråk § 3-9

er unntatt fra kravet om opplæring i fremmedspråk.

Forskrift til opplæringsloven § 1-10

Kroppsøving

Elever i videregående kan bli fritatt fra opplæring i kroppsøvingsfaget.

Rektor kan innvilge søknad om fritak fra opplæring i kroppsøving. Eleven må ha en legeerklæring som dokumenterer at opplæringen er til skade for eleven og at tilpasset opplæring ikke er mulig jamfør forskrift til opplæringsloven § 3-23. 

Føring av vitnemål for videregående elever som er fritatt fra opplæring i kroppsøving

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!