Fritak fra opplæring

Grunnskole og videregående. 

Felles for grunnskole og videregående

Skolemiljøarbeid 

Skolemiljørepresentantene har rett til fritak fra de undervisningstimer som trengs for å skjøtte oppgavene.

Opplæringsloven § 9a-5

Skriftlig sidemål

  • Elever med opplæring i samisk som førstespråk eller andrespråk
  • Elever som har finsk som andrespråk
  • Elever som får opplæring i teiknspråk etter opplæringslova § 2-6 og § 3-9
  • Elever som får særskild språkopplæring etter opplæringslova § 2-8 og § 3-12

kan bli fritatt fra opplæring i skriftlig sidemål. Elevene skal da ikke ha standpunktkarakter. 

Forskrift til opplæringsloven § 1-11

Fritak som gjelder spesielt for grunnskolen

Fritak fra opplæringsplikten

En elev kan bli fritatt fra opplæringsplikten. Eleven skal da ikke ha standpunktkarakter i faget/fagene eleven er fritatt fra.

Opplæringsloven § 2-1 fjerde ledd

Aktiviteter i opplæringen

En elev skal, etter skriftlig melding fra foreldrene få fritak fra de delene av undervisningen ved den enkelte skolen som de ut fra egen religion eller eget livssyn opplever som utøving av en annen religion eller tilslutning til et annet livssyn, eller som de på samme grunnlag opplever som støtende eller krenkende.

Det er ikke nødvendig å begrunne en melding om fritak. 

Les mer i vår tolkningsuttalelse om gudstjenester i skoletiden 

Fremmedspråk og språklig fordypning

Elever i grunnskolen kan fritas fra kravet om opplæring i fremmedspråk eller språklig fordypning når de får opplæring i

  • samisk som første- eller andrespråk
  • finsk som andrespråk etter opplæringsloven § 2-7
  • tegnspråk etter opplæringsloven § 2-6

Elever som får særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 2-8 kan også få fritak fra fremmedspråk og språklig fordypning.

Fritak som gjelder spesielt for videregående

Opplæring i fremmedspråk

En elev som får opplæring i

  • samisk som første- eller andrespråk
  • finsk som andrespråk
  • norsk tegnspråk § 3-9

er unntatt fra kravet om opplæring i fremmedspråk.

Forskrift til opplæringsloven § 1-10

Kroppsøving

Elever i videregående kan bli fritatt fra opplæring i kroppsøvingsfaget.

Rektor kan innvilge søknad om fritak fra opplæring i kroppsøving. Eleven må ha en legeerklæring som dokumenterer at opplæringen er til skade for eleven og at tilpasset opplæring ikke er mulig jamfør forskrift til opplæringsloven § 3-23. 

Føring av vitnemål for videregående elever som er fritatt fra opplæring i kroppsøving

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!