Krav om internkontroll

Kommunen skal ha internkontroll for å sikre at regelverket blir fulgt. Internkontroll er en del av kommunens ledelse og styring. 

Kravet om internkontroll er fastsatt i kommuneloven § 25-1. Dette er en fellesbestemmelse som gjelder for de ulike sektorene i kommunen. Kommuneloven § 25-1 erstatter blant annet den tidligere bestemmelsen om forsvarlig system i opplæringsloven § 13-10.

Det tidligere kravet til forsvarlig system i opplæringsloven var knyttet til å vurdere etterlevelse av regelverket, og korrigere eventuell manglende etterlevelse. Den nye bestemmelsen i kommuneloven skal bidra til å forebygge og hindre regelverksbrudd, og sikre at regelverksbrudd blir oppdaget og korrigert. Kommunedirektøren har ansvaret for at kommunen etterlever regelverket, og det er fastsatt minstekrav til hvordan internkontrollen skal gjennomføres.

Utføre internkontroll

Jobben med internkontroll skal være systematisk. Det vil si sammenhengende og repeterende, ikke hendelsesbasert, tilfeldig eller spontant. Kommuneloven stiller ikke krav til en bestemt systematikk, og kommunen kan selv bestemme hvordan den legger opp det systematiske arbeidet. Kommunen skal tilpasse innholdet og omfanget av internkontrollen ut fra risiko og andre konkrete og lokale forhold i kommunen.

I § 25-1 tredje ledd står det at kommunedirektøren skal:

  1. utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
  2. ha nødvendige rutiner og prosedyrer
  3. avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
  4. dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
  5. evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll

Innholdet i kravene i tredje ledd må ses i sammenheng med både første og andre ledd. Målet med internkontrollen er å sikre at elevene får opplæring i henhold til regelverket, og at de får oppfylt sine rettigheter.

Aktuelle lenker

Kommuneloven § 25-1
Merknader til § 25-1 fra lovproposisjonen til KMD

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!