Krav om internkontroll

Skoleeier skal ha internkontroll for å sikre at regelverket blir fulgt. Internkontroll er en del av kommunen og fylkeskommunens ledelse og styring. 

Kravet om internkontroll er fastsatt i kommuneloven § 25-1. Dette er en fellesbestemmelse som gjelder for de ulike sektorene i kommunen og fylkeskommunen. Kommuneloven § 25-1 erstatter blant annet den tidligere bestemmelsen om forsvarlig system i opplæringsloven § 13-10 andre ledd.

Det tidligere kravet til forsvarlig system i opplæringsloven var knyttet til å vurdere etterlevelse av regelverket, og korrigere eventuell manglende etterlevelse. Den nye bestemmelsen i kommuneloven skal bidra til å forebygge og hindre regelverksbrudd, og sikre at regelverksbrudd blir oppdaget og korrigert. Kommunedirektøren har ansvaret for at kommunen og fylkeskommunen etterlever regelverket, og det er fastsatt minstekrav til hvordan internkontrollen skal gjennomføres.

Utføre internkontroll

Jobben med internkontroll skal være systematisk. Det vil si sammenhengende og repeterende, ikke hendelsesbasert, tilfeldig eller spontant. Kommuneloven stiller ikke krav til en bestemt systematikk, og kommunen kan selv bestemme hvordan den legger opp det systematiske arbeidet. Kommunen og fylkeskommunen skal tilpasse innholdet og omfanget av internkontrollen ut fra risiko og andre konkrete og lokale forhold i kommunen og fylkeskommunen.

I § 25-1 tredje ledd står det at kommunedirektøren skal:

  • a. utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
  • b. ha nødvendige rutiner og prosedyrer
  • c. avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
  • d. dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
  • e. evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll

Innholdet i kravene i tredje ledd må ses i sammenheng med både første og andre ledd. Målet med internkontrollen er å sikre at elevene får opplæring i henhold til regelverket, og at de får oppfylt sine rettigheter.

For friskoler er det fastsatt krav om internkontroll i friskoleloven § 5-2a.

Ledelsen ved private grunnskoler skal ha internkontroll i tråd med reglene i kommuneloven § 25-1. Dette følger av opplæringsloven § 2-12a andre ledd. 

Aktuelle lenker

Kommuneloven § 25-1
Merknader til § 25-1 fra lovproposisjonen til KMD
Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser