Metodehåndbok for tilsyn

Sjekkliste - kvalitetssikring av tilsynsrapporter

1. Har vi brukt gjeldende versjon av rapportmalen?

Gjeldende versjon av rapportmalen er tilgjengelig på Udir.no.

2. Går de rettslige kravene frem av rapporten?

Vi må finne frem til de ulike rettskildene og vekte kildene mot hverandre for å tolke hvilke krav regelverket stiller. Vi trenger ikke gjengi disse tolkningene i tilsynsrapportene, men kravene i kontrollspørsmålene og hjemmel for kravene skal alltid fremgå.

 • Har vi vist til lov og forskrift?
 • Går kravene i alle kontrollspørsmålene frem av rapporten?

Hjelpespørsmål for å vurdere hvor grundig vi må vurdere rettslige krav:

 • Er dette rettslige krav som er utarbeidet av Udir?
 • Har vi brukt de rettslige kravene i en tidligere rapport?
 • Har det skjedd endringer i kontrollskjemaet som vi må få med i de rettslige kravene?

3. Går de faktiske forholdene frem av rapporten?

Er saken tilstrekkelig opplyst?

Vi skal sørge for at saken er så godt opplyst som mulig. Etter barnekonvensjonen har barn og unge rett til å bli hørt i saker som angår dem. Vi skal derfor alltid bruke dem som informasjonskilde der de kan bidra med informasjon om tilsynstemaet.

 • Har vi innhentet opplysninger fra relevante og representative kilder?
 • Har vi brukt barn og unge som informasjonskilde der de kan bidra til å besvare kontrollspørsmålene i tilsynet?

Hjelpespørsmål for å vurdere om saken er tilstrekkelig opplyst:

Er det mulig å vurdere kommunens praksis eller rutiner opp mot kontrollspørsmålene? Hvis ikke, er saken vanligvis enten for dårlig opplyst, eller så kommer de faktiske forholdene i saken ikke godt nok frem av rapporten.

Kommer alle relevante observasjoner frem?

Rapporten skal vise relevante kilder og observasjoner. Vi skal ikke la være å opplyse om observasjoner som ikke støtter det faktumet vi har lagt til grunn.

 • Kommer det tydelig frem hva som er kildene til observasjonene våre? For eksempel hvilken dokumentasjon, eller gruppe som er intervjuet, eller gruppe som har fylt ut spørreskjema.
 • Har vi bare tatt med relevante observasjoner?

Har vi fått frem observasjoner som peker både i den ene og den andre retningen? Har vi ut fra observasjonene konkludert med hvilket faktum vi legger til grunn?

Vi skal legge til grunn de faktiske forholdene som er mest sannsynlig. Noen rettslige krav er utformet slik at det er kommunen som skal dokumentere eller sannsynliggjøre at den oppfyller regelverket.

 • Begrunner vi hva vi mener er sannsynliggjort der observasjoner trekker i ulik retning?
 • Kommer det frem hvorfor vi eventuelt ikke har lagt til grunn opplysningene vi har fått fra barn og unge?
 • Kommer det frem hva som er observasjoner og hva som er våre vurderinger av hva som er sannsynliggjort faktum?
 • Har vi bare lagt til grunn faktum som er opplyst når vi konkluderer? Unngår vi forutsetninger som for eksempel «vi forutsetter at …»?
 • Beskriver rapporten faktum slik det er nå?
 • Har vi vurdert de faktiske forholdene opp mot kontrollspørsmålene?
  • Vi skal vurdere de faktiske forholdene som vi har lagt til grunn som sannsynliggjort, opp mot de rettslige kravene.
  • Vi skal kun ta med opplysninger som ikke er relevante for å vurdere om det rettslige kravet er oppfylt, dersom det er nødvendig for å begrunne hvorfor kommunen ikke oppfyller kravet
 • Har vi knyttet vurderingene våre til de rettslige kravene i kontrollspørsmålene, slik at vi:
  • ikke har for streng anvendelse av regelverket?
  • ikke har for romslig anvendelse av regelverket?
  • ikke vurderer ut fra hva vi selv mener er god praksis?
 • Kommer det frem hvorfor vi konkluderer som vi gjør, spesielt der de faktiske forholdene trekker i ulik retning?
 • Gir vurderingene nok informasjon til at kommunen vet hva den skal rette, men ikke så konkrete at vi begrenser kommunens handlingsrom?
 • Inneholder rapporten en tydelig konklusjon på vurderingene?
 • Er både positive og negative konklusjoner begrunnet?
 • Har vi unnlatt å gi anbefalinger?

4. Har vi formulert påleggstekst med tilhørende korreksjonspunkter?

 • Er det sammenheng mellom konklusjonene i tilsynet og påleggene?
 • Krever pålegget det som følger av det rettslige kravet?
 • Gir de presis informasjon om hva kommunen skal rette?
 • Har vi satt en frist for kommunen for tilbakemelding til oss?

5. Har vi skrevet i klarspråk?

 • Er rapporten skrevet i et klart og lett forståelig språk?