Metodehåndbok for tilsyn

Besvare kontrollspørsmålene for å konkludere med lovlig eller ulovlig

Vi skal besvare alle kontrollspørsmålene med ja eller nei. Svarer vi nei, betyr det at vi konkluderer med at det foreligger et regelverksbrudd.

Når vi har konkludert på et faktum, må vi holde dette opp mot kontrollspørsmålene. Vi skal besvare hvert kontrollspørsmål. Det er gjennom å holde faktum opp mot kontrollspørsmålene at vi faktisk kontrollerer om de rettslige kravene er oppfylt.

Forutsatt at vi har konkludert på faktum, skal besvarelsen av kontrollspørsmålene være relativt grei å gjennomføre. Dersom vi får problemer, kan forklaringen være at vi ikke gjorde godt nok arbeid da vi klarla de rettslige kravene og utarbeidet kontrollspørsmålene, eller at vi ikke har opplyst saken godt nok.

Vi skal besvare alle kontrollspørsmålene i tilsynet med enten ja eller nei. Hvert kontrollspørsmål representerer et eget krav i loven. Vi må vurdere dem isolert sett og ikke ta hensyn til svarene på andre kontrollspørsmål.

Konkluderer vi med nei på et kontrollspørsmål, betyr det at vi har konkludert med at kommunen ikke har oppfylt et rettslig krav. Dette er et brudd på regelverket som vi skal følge opp med et varsel om pålegg.

Svarer vi ja på kontrollspørsmålet, betyr det at vi har konkludert med at kommunens praksis er i samsvar med loven. Vi skal formidle positive funn til kommunen i tilsynsrapporten.