Metodehåndbok for tilsyn

Vurdere faktum opp mot de rettslige kravene

Vi skal bruke opplysningene i tilsynet til å fastslå et faktum.

Vi skal vurdere faktumet opp mot det rettslige kravet for å konkludere positivt eller negativt på kontrollspørsmålene.

Målet med å innhente opplysninger om kommunens praksis, er å skaffe oss et mest mulig fullstendig bilde av sakens faktiske forhold. Vi må vurdere informasjonen vi får fra de ulike kildene, både enkeltvis og i sammenheng. Vi må konkludere på hva som faktisk er situasjonen i kommunen. Dette kaller vi faktum i saken. Det faktumet som er mest sannsynlig, er det vi legger til grunn.

Deretter må vi vurdere faktumet opp mot de rettslige kravene. Vi skal besvare hvert kontrollspørsmål med ja eller nei. I juridisk metode kaller vi det å sammenholde faktum og rettsregel for subsumsjon. Hvis vi står fast, kan det være en hjelp å skille subsumsjonen i tre oppgaver:

Hvis vi ikke klarer å svare på et kontrollspørsmål, må vi spørre oss selv hvorfor. Er vi usikre på hva loven egentlig krever, må vi utrede det rettslige kravet ytterligere. Er vi usikre på faktum, må vi opplyse saken bedre.