Metodehåndbok for tilsyn

Krav til forsvarlig utredning av saken

Det fremgår av forvaltningsloven § 17 at vi skal opplyse saken så godt som mulig før vi fatter vedtak. Hva som er godt nok, vil avhenge av kompleksiteten i saken og betydningen av vedtaket. Vi må konkludere på et riktig faktisk grunnlag, og med en saklig og objektiv vurdering av alle relevante momenter i tilsynet. Vedtaket i en tilsynssak kan få stor betydning.

Vi må vurdere hva vi trenger å vite om kommunens praksis for å besvare hvert enkelt kontrollspørsmål. Vi må ta stilling til hvor grundig informasjonen må være og hvor stort omfang av informasjon vi trenger for å være trygge på at vi har et riktig bilde av praksisen i kommunen. Vi må avveie informasjonsbehovet vårt mot hensynet til hva som er praktisk gjennomførbart og effektiv ressursbruk for kommunen og oss. Generelt kan vi si at saken er tilstrekkelig opplyst når vi med rimelig sikkerhet kan vurdere og konkludere på alle kontrollspørsmålene, og at ytterligere opplysninger trolig ikke vil endre konklusjonene våre.