Metodehåndbok for tilsyn

Overskuddsinformasjon er forhold som er utenfor tilsynstemaet

Overskuddsinformasjon er forhold som vi kommer over når vi gjennomfører et tilsyn. Slik informasjon skal som hovedregel inngå i våre fremtidige risikovurderinger.

Vi kan underveis i tilsynet avdekke forhold som gir indikasjoner på brudd på regelverket på andre områder enn det som er temaet for tilsynet. Denne overskuddsinformasjonen må vi håndtere på en forsvarlig måte. Spørsmålet blir gjerne om vi skal inkludere forholdet i tilsynet, eller ivareta det på en annen måte.

Hovedregelen er at overskuddsinformasjon skal inngå i vårt kunnskapsgrunnlag for fremtidige risikovurderinger. Risikovurderingen blir deretter bestemmende for om vi skal åpne tilsyn med det nye temaet og eventuelt når. Dette sikrer at vi prioriterer tilsyn hvor risikoen totalt sett er høyest.

Juridisk er det ingenting i veien for at vi kan inkludere det nye temaet i tilsynet. Forutsetningen er at vi kan opplyse saken godt nok til å vurdere og konkludere. Vi bør generelt være tilbakeholdne med å utvide tilsynene våre, men noen ganger kan det være nødvendig.