Metodehåndbok for tilsyn

Håndtering av enkeltsaker innenfor eller utenfor tilsynstemaet

Hvis vi oppdager forhold som elever eller foreldre kan klage på, skal vi informere dem om klageretten eller muligheten til å melde saken til statsforvalteren. En klage eller melding til statsforvalteren vil som regel være den beste måten å ivareta rettighetene til en enkeltperson. Vi skal derfor informere elever og foreldre om dette når det er aktuelt.

Hvis det er sannsynlig at forholdet representerer kommunens praksis og ikke bare er et enkelttilfelle, må vi vurdere om vi skal bruke andre virkemidler som veiledning eller tilsyn. Vi må gjøre den samme vurderingen som når vi mottar meldinger utenom tilsyn. Vi bør vurdere i hvilken grad vi kan inkludere det nye temaet i det pågående tilsynet. Her må vi blant annet vurdere hvilke konsekvenser en utvidelse av tilsynet vil få. Kanskje må vi for eksempel gjennomføre flere intervjuer, eller innhente mer informasjon for å sikre at vi får opplyst saken godt nok.

På barnehageområdet kan vi få meldinger om tilfeller der en barnehageeier ikke oppfyller kravene i barnehageloven. Dette kan noen ganger få negative konsekvenser for barna. Dersom vi kan definere forholdet som et særlig tilfelle, har vi hjemmel for å føre tilsyn med barnehageeieren direkte.

Når vi fører tilsyn etter opplæringsloven, kan vi avdekke tilfeller der en kommune ikke har oppfylt sine plikter overfor enkeltelever. Dersom vi antar at tilsynet ikke vil gi en snarlig og tilfredsstillende løsning for eleven, må vi vurdere om vi skal følge opp enkeltsaken på andre måter.