Metodehåndbok for tilsyn

Når saken er tilstrekkelig opplyst i forberedelsesfasen

Vi bør varsle pålegg om retting med én gang når vi er sikre på at saken er tilstrekkelig opplyst allerede i forberedelsesfasen.

Det er ikke et krav at vi må åpne tilsynet med et åpningsbrev. 

Noen ganger har vi allerede i forberedelsesfasen tilstrekkelig informasjon til å konkludere med regelverksbrudd. For eksempel kan vi ha informasjon fra kommunens rapportering til oss som viser at kommunen ikke oppfyller retten til plass i barnehage. I slike saker vil et brev om åpning av tilsyn bare forsinke prosessen og føre til at det tar lengre tid før kommunen retter regelverksbruddet.

Vi må sørge for at saken er opplyst så godt som mulig før vi varsler pålegg om retting. Vi har et selvstendig ansvar for å opplyse saken. I mange tilfeller vil det være naturlig å innhente en redegjørelse eller andre opplysninger fra kommunen for å kunne si at saken er forsvarlig utredet.

Når saken er tilstrekkelig opplyst, bør vi varsle pålegg om retting uten å gå veien om åpning av tilsyn gjennom et åpningsbrev. Dette gjør vi gjennom et eget brev med varsel om pålegg om retting, se mal under vedlegg til Metodehåndboken.

Brevet må inneholde de samme opplysningene som en foreløpig tilsynsrapport, men er ofte kortere ettersom det som regel omfatter et avgrenset tema.

Vi ivaretar kommunens rett til kontradiksjon gjennom varselet om pålegg om retting ved at kommunen kan uttale seg om våre vurderinger og konklusjoner.