Metodehåndbok for tilsyn

Tilsynsmetoden skal sikre likebehandling

Tilsyn på barnehage- og grunnopplæringsområdet er kontroll av om kommunene oppfyller pliktene de er pålagt i regelverket. Dette kaller vi lovlighetskontroll. I tilsynet undersøker vi kommunens praksis og gir kommunen pålegg om å korrigere dersom praksisen ikke er i samsvar med regelverket.

Regelverket er gitt for å sikre at alle barn og unge får et godt og likeverdig barnehage- og opplæringstilbud av høy kvalitet. Det overordnede målet med våre tilsyn er å bidra til at kommunene følger regelverket i praksis. I tillegg skal tilsynet bidra til å øke kommunenes evne til å tolke og etterleve regelverket, og generelt fremme kunnskap om regelverket.

Vi utøver offentlig myndighet når vi fører tilsyn. Regelverket stiller noen krav til hvordan vi skal utføre tilsyn. Kravene skal ivareta rettsikkerheten til kommunene for å hindre maktmisbruk og vilkårlighet fra myndighetenes side. Dette gjelder både innholdet i en avgjørelse og hvordan avgjørelsen blir tatt. Mer konkret gjelder det at vi må tolke loven på riktig måte, opplyse saken tilstrekkelig, ivareta plikten til likebehandling, ivareta retten for kommunen til å uttale seg i saken, samt kravet til etterprøvbarhet. Vi skal sette den enkelte kommune i stand til å kunne ivareta sine rettslige interesser.

Vi skal følge samme tilsynsmetode i alle våre tilsyn for å sikre likebehandling. Metoden gir oss de grunnleggende prinsippene for gjennomføringen av tilsynet, men den inneholder samtidig et handlingsrom som gjør at vi kan tilpasse fremgangsmåten ut fra hva som er mest hensiktsmessig i det enkelte tilsynet.

Vi følger den samme metoden så langt den passer i våre tilsyn med de private skolene.