Metodehåndbok for tilsyn

Tilsyn med barnehageeier i særlige tilfeller

Vi kan føre tilsyn direkte med en enkelt barnehageeier i særlige tilfeller, jf. barnehageloven § 55. Vi kan benytte de samme reaksjonene som kommunen som barnehagemyndighet kan i sine tilsyn med barnehagene. Vi kan gi pålegg til barnehageeieren om å rette forhold som er i strid med barnehageloven. Hvis barnehageeieren ikke overholder fristen for å rette, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan vi vedta tidsbegrenset eller varig stenging av barnehagen.

Opplyse saken

På samme måte som i våre tilsyn med kommunen, må vi utrede saken på en forsvarlig måte. Når vi pålegger barnehageeieren å sende inn dokumentasjon, må vi samtidig gjøre barnehageeieren oppmerksom på muligheten til å klage på pålegg om å gi opplysninger. Forvaltningsloven § 14 gjelder uansett om vi fører tilsyn med kommunale eller private barnehageeiere.

Foreløpig tilsynsrapport

Hvis vi avdekker brudd på regelverket, må vi varsle eventuelle pålegg om retting. Dette gjør vi gjennom foreløpig tilsynsrapport på samme måte som i andre tilsyn. Barnehageeieren skal få en rimelig frist for å uttale seg om rapporten.

Endelig tilsynsrapport og pålegg om retting

Når fristen for barnehageeieren til å uttale seg om den foreløpige tilsynsrapporten er utløpt, skal vi lage en endelig tilsynsrapport. Rapporten skal inneholde vedtak med pålegg om retting.