Metodehåndbok for tilsyn

Retten og plikten til å føre tilsyn

Det følger av kommuneloven § 30-2 at statsforvalteren kan føre tilsyn med kommunen.

Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal påse at både kommunale og private barnehageeiere driver i samsvar med barnehageloven og tilhørende forskrifter. Alle barnehageeierne skal følge barnehageloven og tilhørende forskrifter. Det fremgår av barnehageloven § 54 at statsforvalteren fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet.

I særlige tilfeller kan statsforvalteren føre tilsyn med den enkelte barnehage, jf. barnehageloven § 55. Utdanningsdirektoratet fører tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager, jf. barnehageloven § 56.

Grunnopplæringen omfatter både grunnskolen og videregående opplæring, samt deler av voksenopplæringen. Opplæringsloven regulerer hele grunnopplæringen. Kommunen som skoleeier er ansvarlig for at skolene følger regelverket. Det fremgår av opplæringsloven § 14-1 første ledd at statsforvalteren fører tilsyn med kommunen og fylkeskommunen som skoleeier.

Utdanningsdirektoratet pålegger statsforvalteren å bruke tilsynshjemmelen. Dette gjør direktoratet gjennom de årlige styringsskrivene.