Metodehåndbok for tilsyn

Et profesjonelt tilsyn

Vi ønsker å bli oppfattet som profesjonelle i våre tilsyn. Dette innebærer at vi må oppfylle de rettslige kravene som gjelder oss som tilsynsmyndighet. I tillegg er det noen forventninger til oss i vår utøvelse av offentlig myndighet som ikke følger av regelverket.

Vi må ha god kunnskap om hvordan barnehage- og opplæringsområdet er organisert og fungerer i praksis. Dette gjelder alt fra hverdagen i barnehager og skoler til politisk og administrativ ledelse i kommunene og staten.

Kommunen bør oppleve tilsynet som nyttig. I hovedsak handler dette om at vi i våre risikovurderinger prioriterer å kontrollere krav som kommunen oppfatter som relevante.

Tilliten til og effekten av tilsynet har sammenheng med hvordan vi involverer kommunen og andre aktører. Vi kombinerer gjerne veiledning med våre tilsyn både i forkant og etterkant av tilsynet. Når vi bruker ulike virkemidler sammen, er målet at virkemidlene skal understøtte og forsterke hverandre for å øke læringseffekten av tilsynet. Vi ser at når vi kombinerer veiledning og tilsyn, bidrar det til økt regelverksforståelse og regelverksetterlevelse.