Metodehåndbok for tilsyn

Om oppbyggingen av Metodehåndboken

I Metodehåndboken beskriver vi hvordan vi skal gjennomføre tilsynene våre. Ved at vi alle har en felles metode, vil kommunene oppleve at tilsynet blir gjennomført på en ensartet måte.

Vi skriver «må» eller «skal» når det er aktiviteter vi skal gjøre i tilsynet. Andre ganger gir Metodehåndboken rom for fleksibilitet, og da skriver vi «kan» eller «bør».

Våre tilsyn er lovlighetstilsyn med kommunene. Vi skal kontrollere om de oppfyller kravene i barnehageloven og opplæringsloven. Dersom kommunene ikke oppfyller kravene, skal vi sørge for at de retter opp dette. Vi bruker «kommunen» som et samlebegrep for kommunen som barnehagemyndighet og kommunen og fylkeskommunen som skoleeier. 

Om de ulike delene

Vi har bygd opp Metodehåndboken etter hvordan vi vanligvis gjennomfører et tilsyn. Innholdsfortegnelsen og krysshenvisningene skal gjøre det enkelt å finne frem. Vi har delt inn tilsynsprosessen i tre hoveddeler:

  • Forberedelsesfasen
  • Undersøkelsesfasen
  • Avslutningsfasen

Malene som vi bruker i tilsynet, og sjekklisten for kvalitetssikring av tilsynsrapporter, følger som vedlegg. Disse er en del av Metodehåndboken og er obligatorisk å bruke.

Takk for hjelpen

Metodehåndboken har blitt til i tett samarbeid mellom statsforvalterne og Utdanningsdirektoratet. Samarbeidet har vært veldig viktig og nyttig. Takk til medlemmene av referansegruppen og andre medarbeidere hos statsforvalterne som har bidratt. Det hadde ikke vært mulig å få på plass Metodehåndboken uten alle de gode innspillene.

Godt tilsyn!

Tilsynsavdelingen Utdanningsdirektoratet