Metodehåndbok for tilsyn

Veiledning - regelverksinformasjon

Vi skal veilede kommuner som barnehagemyndighet og barnehageeiere og private barnehageeiere etter barnehageloven, og kommunale og fylkeskommunale skoleeiere etter opplæringsloven. Statsforvalterens veiledningsoppgave går i tillegg frem av virksomhets- og økonomiinstruksen (VØI) som er tilgjengelig på Styringsportalen.

Tilsyn og veiledning har det samme overordnede målet, nemlig regelverksetterlevelse. Veiledning skiller seg fra tilsyn ved at det er frivillig å motta veiledning. Veiledningen er ikke rettslig bindende og er ikke offentlig myndighetsutøvelse.

I mange saker må vi bruke både veiledning og tilsyn, og det er derfor viktig å ha et bevisst forhold til skillet mellom virkemidlene. Når kommunen tar kontakt med oss for veiledning, vet kommunen at vi er tilsynsmyndighet og kan utøve makt. Vi må gi kommunen tilstrekkelig veiledning, samtidig som vi skal bruke relevante opplysninger som kommer frem under veiledningen, når vi tar stilling til hva og hvem vi skal føre tilsyn med.

Av og til kan vi kombinere tilsyn og veiledning helt bevisst. For å øke den samlede effekten av en tilsynssatsing, kan det være nyttig å supplere den med ulike veiledningsaktiviteter. I slike tilfeller er det viktig å skille på hva som er veiledning og hva som er tilsyn. Typisk vil vi veilede i forkant av tilsynet, slik at kommunen selv får muligheten til å innrette sin praksis i tråd med regelverket før tilsynet.