Metodehåndbok for tilsyn

Lovlighetskontroll etter kommuneloven

Medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget kan henvende seg til statsforvalteren for å få kontrollert om en avgjørelse fra for eksempel kommunestyret er lovlig, jf. kommuneloven § 27-1. Statsforvalteren kan i tillegg på eget initiativ ta en avgjørelse opp til lovlighetskontroll. Statsforvalteren kan ikke gjennomføre en lovlighetskontroll på alle typer avgjørelser.

Se blant annet rundskriv H-2123 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Ot.prp. nr. 42 (1991-1992).

Ved lovlighetskontroll er det en konkret avgjørelse statsforvalteren skal kontrollere. Temaet for kontrollen er om den konkrete avgjørelsen er lovlig sett opp mot kravene i barnehageloven eller opplæringsloven. Kommuneloven § 27-1 inneholder flere krav til hvordan statsforvalteren skal gjøre lovlighetskontroller.

Lovlighetskontroll skiller seg fra tilsyn ettersom kontrollen er avgrenset til en konkret avgjørelse fattet av kommunen. I tilsyn vurderer vi om kommunen oppfyller lovpålagte plikter. Ved lovlighetskontroll kan statsforvalteren oppheve kommunens avgjørelse dersom den er ugyldig. I tilsyn pålegger vi kommunen å korrigere dersom praksisen ikke er i samsvar med regelverket. En annen forskjell er at kommunen ikke kan klage på statsforvalterens vedtak i en sak om lovlighetskontroll, mens kommunen kan klage på pålegg om retting.