Metodehåndbok for tilsyn

Klagebehandling

Enkelte bestemmelser i barnehageloven og opplæringsloven gir barnehageeiere, foreldre eller elever en rett til enkeltvedtak. Eksempler på slike vedtak er vedtak om tilskudd til en barnehage, godkjenning av en barnehage, spesialundervisning for en elev og standpunktkarakter for en elev. Slike enkeltvedtak kan mottakeren klage på etter reglene i forvaltningsloven, og statsforvalteren er klageinstans.

Tilsyn og klagebehandling har det til felles at begge er offentlig myndighetsutøvelse. Klagebehandling skiller seg fra tilsyn fordi saken blir utløst av en klage på et enkeltvedtak, og vi skal bare vurdere dette enkeltvedtaket.

Vår myndighet i klagesaker er begrenset av regler for klageinstansen i forvaltningsloven. Vi kan avvise klagen, stadfeste kommunens vedtak, treffe nytt vedtak, oppheve vedtaket eller sende saken tilbake til ny behandling.