Metodehåndbok for tilsyn

Håndhevingsordningen

Det er en egen håndhevingsordning for oppfølging av skolenes aktivitetsplikt etter opplæringsloven § 9A-4, jf. opplæringsloven § 9A-6. Dersom en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, kan eleven eller foreldrene melde saken til statsforvalteren. Hvis vi kommer til at skolen ikke har oppfylt aktivitetsplikten, kan vi vedta hva skolen skal gjøre for å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Det er egne regler om klage på statsforvalterens avgjørelser i håndhevingsordningen.

Tilsyn og håndhevingsordningen har det til felles at begge er utøvelse av offentlig myndighet. Håndhevingsordningen skiller seg fra tilsyn ved at det bare er aktivitetsplikten i enkeltsaker vi skal ta stilling til og eventuelt håndheve. En annen forskjell er at kommunen ikke kan klage på vedtak i håndhevingsordningen, mens kommunen kan klage på pålegg om retting i tilsyn. En tredje forskjell er at vi kan åpne tilsyn av eget tiltak, mens håndhevingsordningen er betinget av at vi mottar en sak.

Dersom vilkårene for å behandle saken i håndhevingsordningen ikke er oppfylt, skal statsforvalteren avvise saken. Dette betyr ikke at vi er avskåret fra å gjennomføre tilsyn basert på den informasjonen vi har fått i saken. Mange håndhevingssaker knyttet til samme skole, kommune eller tematikk, kan for eksempel være informasjon som vi bruker i våre risikovurderinger og som tilsier at vi bør åpne tilsyn.