Fylkesmannens samordningsansvar

Kommuneloven gir fylkesmannen i oppgave å samordne alt planlagt statlig tilsyn med kommunene, jf. kommuneloven §§ 30-6 og 30-7.

Samordning av statlige tilsynsmyndigheter

Fylkesmannen skal samordne alle egne tilsynsoppgaver og tilsynsaktiviteter hos andre statlige tilsynsmyndigheter. Samordningen gjelder tilsyn som er planlagt. Tilsyn som vi eller andre tilsynsmyndigheter gjennomfører raskt, for eksempel på bakgrunn av en konkret hendelse, er ikke omfattet. Det er tilsynets karakter som er avgjørende for om vi kan si at tilsynet er planlagt eller ikke.

Samordningsoppgaven innebærer at fylkesmannen må skaffe seg oversikt og vurdere omfanget av det statlige tilsynet med kommunene. Fylkesmannen skal vurdere hvordan tilsyn påvirker den enkelte kommunen og formidle sin vurdering til andre tilsynsmyndigheter. Fylkesmannen skal vurdere både omfanget av det statlige tilsynet og den kommunale egenkontrollen, blant annet kommunens plan for forvaltningsrevisjon og den risiko- og vesentlighetsvurderingen som ligger til grunn for planen. Fylkesmannens generelle kunnskap om kommunene vil også være relevant å formidle.

Andre statlige tilsynsmyndigheter har en plikt til å samarbeide med fylkesmannen og til å informere fylkesmannen om sine planer for tilsyn. Tilsynsmyndigheten skal informere fylkesmannen om varsel om pålegg eller andre reaksjoner.

Samordning mellom statlig tilsynsvirksomhet og kommunene

Fylkesmannen har en plikt til å ha dialog med kommunene om prioritering og gjennomføring av planlagte tilsyn.

Alle statlige tilsynsmyndigheter har en plikt til å gjøre seg kjent med og ta hensyn til tilsynsbelastningen på den enkelte kommunen og til relevante forvaltningsrevisjonsrapporter. Kommunedirektørens årlige rapportering til kommunestyret om internkontroll og resultater fra statlige tilsyn kan gi ytterligere relevant informasjon om kommunen.

Når tilsynsmyndighetene skal ta hensyn til det samlede statlige tilsynet og forvaltningsrevisjonsrapporter, betyr det at de skal tilpasse sine tilsynsaktiviteter slik at enkeltkommuner ikke får for mange tilsyn.

Dersom kommunen planlegger eller har gjennomført forvaltningsrevisjoner innenfor samme tema som tilsynsmyndigheten vurderer å gjennomføre tilsyn med, skal tilsynsmyndighetene vurdere å utsette eller ikke å gjennomføre tilsynet, med mindre det foreligger særlige grunner.

Tilsynsmyndigheten skal ha dialog med kommunen før den vedtar pålegg eller andre reaksjoner med vesentlig virkning for kommunen. Hva slags dialog det skal være, må tilsynsmyndigheten vurdere og tilpasse konkret. Kommunen plikter å delta i dialogen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!