Metodehåndbok for tilsyn

Velge tilsynstema og omfang

Vi skal velge tilsynstemaer ut fra risikovurderinger hvor vi ser på kommunens oppgaver etter regelverket. Vi skal velge omfang på det enkelte tilsynet ut fra risikovurderingen.

På barnehageområdet er statsforvalteren tilsynsmyndighet i utgangspunktet begrenset til oppgaver som ligger til kommunen som barnehagemyndighet. Vi kan kun føre tilsyn med barnehageeier i særlige tilfeller.

Statlig tilsyn skal ikke kontrollere kommunene i større grad enn nødvendig. Vi skal ikke påføre kommunene unødig stor dokumentasjonsbyrde. Det enkelte tilsynet må derfor ikke være større eller mer omfattende enn nødvendig. Det betyr at vi bare bør føre tilsyn med forhold som risikovurderingene har avdekket at kan være i strid med regelverket. Både kommunene og vi har begrensede ressurser. Vi må derfor sørge for effektive og treffsikre tilsyn. Dette forutsetter gode risikovurderinger og at vi innretter tilsynene etter hvor sannsynligheten for og konsekvensen av eventuelle brudd tilsier det. Dersom vi innretter tilsynet mot risikoen, vil dette bidra til å forkorte tilsynsprosessen, tydeliggjøre budskapet og øke læringseffekten av tilsyn.

Vi kan kun gjennomføre lovlighetstilsyn, jf. kommuneloven § 30-2. Det betyr at vi bare kan føre tilsyn med at kommunene oppfyller plikter og oppgaver som de er pålagt i regelverket. Barnehageloven og opplæringsloven setter rammer for hvilke temaer vi kan velge.

På barnehageområdet setter statsforvalterens tilsynshjemmel begrensninger for hvilke temaer vi kan velge. Statsforvalteren fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven § 54. I særlige tilfeller kan statsforvalteren føre tilsyn med en enkelt barnehageeier, jf. samme bestemmelse andre ledd.