Metodehåndbok for tilsyn

Ny vurdering av risiko når et tilsyn er avsluttet

Etter at et tilsyn er avsluttet, skal vi vurdere risikoen knyttet til kommunen vi har ført tilsyn med. En slik risikovurdering må vi gjøre for alle tilsyn. Vi må vurdere hvordan situasjonen er i kommunen etter tilsynet og hvilken betydning tilsynet har hatt for den samlede risikoen i fylket.

Vurderingene er i stor grad de samme som de risikovurderingene vi gjør i forberedelsesfasen. Dette er ikke en tilfeldighet. Vurdering av risiko i den enkelte kommunen er en fast og gjentagende øvelse. Grunnen er at det er den konkrete risikoen i den enkelte kommunen som skal avgjøre om vi velger å føre tilsyn med kommunen og hvilke temaer vi skal føre tilsyn med.

Den informasjonen vi sitter igjen med etter et tilsyn, får betydning for risikovurderingene våre. Rettingen kommunen har gjort, kan for eksempel føre til at vi vurderer at risikoen for brudd på regelverket på et område er borte. Vi kan ha oppdaget andre forhold som fører til at kommunen får høyere risiko på et annet tema, eller vi kan ha funnet systematiske svakheter hos kommunen som tilsier at det er høy risiko på flere områder.

Vi må uansett følge opp kommunen, på samme måte som vi gjør for alle kommunene, i våre løpende risikovurderinger.