Metodehåndbok for tilsyn

Særlig om tilsyn etter barnehageloven

Vi må tolke bestemmelsene i barnehageloven for å finne frem til hvilke krav som gjelder for barnehagemyndigheten og hvilke krav som gjelder for barnehageeier.

Statsforvalteren fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet. Statsforvalteren kan bare i særlige tilfeller føre tilsyn med at den enkelte barnehage driver i samsvar med regelverket.

Når vi skal klargjøre de rettslige kravene i forbindelse med tilsyn etter barnehageloven, er det derfor viktig å avklare hvilke oppgaver kommunen er pålagt som barnehagemyndighet og hvilke oppgaver som er pålagt barnehageeierne.

I mange tilfeller går det tydelig frem av bestemmelsen om kravet gjelder barnehagemyndigheten eller barnehageeierne. Når loven bruker begrepet barnehageeier, mener den både offentlige og private barnehageeiere. I de fleste tilfellene hvor kommunen er oppgitt som den som skal gjøre noe i en bestemmelse i barnehageloven, mener loven kommunen som barnehagemyndighet.

Andre ganger er det ikke klart hvem som skal etterleve et bestemt krav. I slike tilfeller må vi tolke oss frem til hvem som er pliktsubjektet. Vi må ta utgangspunkt i lovteksten og supplere den med andre rettskilder. Det er særlig andre bestemmelser i loven, forarbeider og rundskriv som er aktuelle rettskilder.

Når vi skal finne ut av hva loven krever av kommunen som barnehagemyndighet, må vi ta hensyn til hvilke virkemidler barnehagemyndigheten har fått gjennom barnehageloven. Barnehagemyndigheten kan for eksempel ikke inngå ansettelsesavtaler for en barnehage, heller ikke for en kommunal barnehage. Barnehagemyndigheten kan imidlertid pålegge barnehageeierne retting dersom kommunen i sitt tilsyn oppdager brudd på kravet til pedagogisk bemanning.

Et eksempel på dette skillet er barnehageloven § 10. Ordlyden i bestemmelsen er at barnehagemyndigheten skal påse at barnehageeierne etterlever barnehageloven. Barnehagemyndigheten har i barnehageloven tre virkemidler som kan bidra til at barnehageeierne etterlever loven: godkjenning, veiledning og tilsyn. Når vi tolker kravet i lys av dette, blir det tydelig at uttrykket påse etterlevelse sikter til bruk av disse tre virkemidlene. Barnehagemyndigheten har ikke ansvaret for at barnehageeierne oppfyller sine plikter. Brudd på regelverket i en barnehage vil derfor ikke automatisk innebære at kommunen som barnehagemyndighet ikke har oppfylt sine plikter.