Metodehåndbok for tilsyn

Når lovteksten er enkel å tolke

I enkle lovtekster kan vi lese de rettslige kravene rett ut av teksten. Våre lover har få slike tekster.

Et eksempel på en enkel tekst er bestemmelsen i opplæringsloven § 11-1 første ledd første punktum om samarbeidsutvalg ved grunnskoler. Bestemmelsen sier:

«Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen».

I dette tilfellet er teksten og dermed klargjøringen av de rettslige kravene relativt uproblematisk. Ved å bruke støttespørsmålene, kommer det tydelig frem av lovteksten at det er krav om at alle grunnskoler skal ha et samarbeidsutvalg, og det står hvordan utvalget skal settes sammen. Lovteksten forteller ikke hvem som skal sørge for at skolen oppretter et slikt samarbeidsutvalg. Kommunen er ansvarlig for å oppfylle bestemmelsene som gjelder for grunnskoler, jf. opplæringsloven § 13-10. Vi kan derfor legge til grunn at kommunen må opprette samarbeidsutvalget, med mindre kommunen delegerer denne oppgaven til skoleledelsen. Vi må i tillegg ha med oss at kommunen ikke er fritatt for ansvar, selv om den har delegert oppgaven med å opprette utvalget til skoleledelsen, jf. § 13-10.

Det følger av lovteksten at to av representantene skal være for foreldrerådet og den ene representanten fra kommunen skal være rektor. Vi må tolke bestemmelsen noe for å finne ut hvem som skal velge ut de andre representantene. Forarbeidene uttaler at representantene for de ansatte, inkludert de to lærerrepresentantene, skal velges av og blant alle ansatte. Det er ikke tilstrekkelig at for eksempel fagforeningene velger representanter fra egen forening. Når det gjelder elevene, står det i forarbeidene at kommunen regulerer nærmere hvordan elevene skal velge sine representanter. Ifølge forarbeidene er det et krav at elevene i samarbeidsutvalget skal representere alle elevene på skolen, og ikke bare de elevene det er opprettet elevråd for. Fremgangsmåten til kommunen må derfor ivareta at elevene på 1.-4. trinn skal være med å velge representantene.

Ved å supplere ordlyden med et par uttalelser i forarbeidene, har vi funnet frem til meningsinnholdet i bestemmelsen. Dette er typisk for lovbestemmelser som er enkle å tolke.