Metodehåndbok for tilsyn

Vi må tolke lovteksten for å finne de rettslige kravene

Vi må tolke lovteksten for å finne frem til de konkrete kravene vi kan stille til kommunen.

Vi bruker juridisk metode når vi tolker loven. Aktuelle rettskilder er først og fremst lovteksten, forarbeider, forskrifter, retts- eller forvaltningspraksis og rundskriv.

For å gjennomføre en effektiv kontroll, må vi ha klart for oss hvilke rettslige krav som loven stiller til kommunen, det vil si hvilke krav vi skal kontrollere kommunen opp mot. Det rettslige kravet er ikke det samme som lovbestemmelsen eller lovteksten. For å finne frem til det rettslige kravet (rettsregelen), må vi klargjøre hva loven faktisk krever av kommunen. For enkelhets skyld bruker vi her ordet lov. I realiteten kan det rettslige grunnlaget for tilsynstemaet være krav i forskrifter.

Hvor utfordrende det er å klargjøre de rettslige kravene, avhenger av hvordan lovteksten er utformet. Vi skal løse oppgaven etter juridiske prinsipper (juridisk metode), og vi skal alltid ta utgangspunkt i selve lovteksten.

Nyttige nettsteder for å finne rettskilder er:
lovdata.no
udir.no

Vi skal i utgangspunktet lese lovteksten bokstavelig, og vi skal legge den naturlige språklige forståelsen av ordene til grunn. Juridiske uttrykk eller særskilte faguttrykk skal vi forstå i lys av hvordan uttrykket brukes innenfor sitt fag. Typiske juridiske uttrykk er enkeltvedtak, dispensasjon og taushetsplikt. Eksempler på faguttrykk er spesialundervisning, individuell opplæringsplan og familiebarnehage.

Når lovteksten ikke er entydig, eller av andre årsaker ikke gir et fullstendig bilde av hva loven krever av kommunen, må vi trekke inn flere rettskilder for å klargjøre innholdet. Relevante rettskilder er blant annet barnekonvensjonen, andre bestemmelser i loven, formålet med bestemmelsen, andre lover, forarbeider, forskrifter, retts- eller forvaltningspraksis og rundskriv. Ved motstrid mellom loven og barnekonvensjonen, går barnekonvensjonen foran.

Til hjelp i lovtolkingen kan vi bruke enkelte støttespørsmål. Nedenfor er det en liste over slike spørsmål. Listen er ikke fullstendig. Ikke alle støttespørsmålene er relevante for tolkning av alle bestemmelser. Ved å bruke spørsmålene som innfallsvinkel, får vi hjelp til å systematisk tolke rettsgrunnlaget og klargjøre de rettslige kravene. Nytten av å bruke slike støttespørsmål til å strukturere tolkningsarbeidet, er større jo mer kompleks bestemmelsen er.

Støttespørsmål for å finne de rettslige kravene:

Hva krever loven av barnehagen, skolen eller kommunen?

 • Er det krav til levering av en bestemt tjeneste eller utførelse av en aktivitet?
 • Er det et tilstandskrav?
 • Er det et forbud mot noe?

Hvem er det som faktisk skal levere tjenesten eller utføre aktiviteten?

 • Kan oppgaven delegeres?

Hvordan skal kommunen oppfylle kravet?

 • Stiller loven krav til hvordan tjenesten skal leveres eller aktiviteten utføres?
 • Stiller loven kvantitative eller kvalitative krav til tjenesten, aktiviteten eller tilstanden?
 • Er det krav til form?
 • Er det krav til rekkefølge?
 • Er det spesielle forvaltningsrettslige saksbehandlingsregler som skal følges?

Når skal kommunen oppfylle kravet?

 • Har loven et innslagspunkt for når plikten inntrer?
 • Har loven et tidspunkt for når plikten opphører?