Metodehåndbok for tilsyn

Klargjøre egenvurderingsskjema og RefLex

RefLex er et nettbasert verktøy som skal gi barnehagene, skolene og kommunene hjelp til å vurdere om deres praksis er i samsvar med regelverket innenfor utvalgte temaer. Når vi fører tilsyn med et tema som ligger i RefLex, skal vi be dem fylle ut en egenvurdering i RefLex hvis vi skal benytte egenvurdering i tilsynet. Dersom temaet ikke er tilgjengelig i RefLex, kan vi selv lage egenvurderingsskjema til bruk i tilsynet.

Både RefLex og andre egenvurderingsskjemaer skal inneholde spørsmål for egenvurdering som barnehagene, skolene eller kommunen skal besvare. Egenvurdering er et alternativ eller supplement til redegjørelser eller intervjuer. Egenvurdering i tilsyn øker læringseffekten av tilsynet fordi flere blir involvert og gjort kjent med kravene i regelverket. Egenvurderingsspørsmålene skal være knyttet til kravene i regelverket, og være egnet til å gi oss informasjon som kan brukes til å besvare kontrollspørsmålene våre. Vi skal utforme alle egenvurderingsspørsmålene som ja/nei-spørsmål, på samme måte som kontrollspørsmålene.

Alle barnehageeiere, barnehagemyndigheter, skoler og skoleeiere har tilgang til RefLex på reflex.udir.no. De bruker samme brukernavn og passord som i BASIL eller Skoleporten når de skal logge inn i RefLex.

Et egenvurderingsskjema kan være utformet på ulike måter, og vi kan bruke egenvurderingsskjemaer til ulike målgrupper. For eksempel kan ledelse og ansatte få ulike skjemaer. Det vil likevel alltid være kommunen som både mottar og sender tilbake skjemaene til oss, også i RefLex. Dersom egenvurderingsskjemaene som kommunen sender inn i RefLex er mangelfullt utfylt, kan vi returnere dem i RefLex og be dem legge inn flere opplysninger.

Når vi utformer egenvurderingsspørsmål, må vi ta hensyn til målgruppen for spørsmålene. Vi bør for eksempel unngå å bruke interne begreper eller uttrykk fra loven som ikke nødvendigvis alle kjenner. Spørsmålene bør vi dessuten utforme slik at de i størst mulig grad er relatert til den rollen som målgruppen har.

Vi kan spørre rektor om:

Følger du opp at lærerne melder behovet for spesialundervisning til deg?

Vi kan spørre lærerne på skolen:

Melder dere behovet for spesialundervisning til rektor?

Mal for egenvurderingsskjema er tilgjengelig under vedleggene til Metodehåndboken. Skjemaet har fire kolonner: én kolonne for spørsmålet, én for ja- eller nei-svaret, én kolonne der svaret skal begrunnes eller redegjøres for, og en siste kolonne der de som fyller ut skjemaet, kan vise til dokumenter, hendelser eller lignende som bekrefter eller understøtter svarene. I tillegg skal vi lage veiledningstekst til spørsmålene. Veiledningsteksten skal alltid vise til hjemmelen for kravet.

I tilsyn skal den som fyller ut skjemaet, svare ja eller nei, redegjøre for svaret og sende inn dokumentene som svarene viser til.