Metodehåndbok for tilsyn

Tilsynsrapport når vi ikke har avdekket brudd på regelverket

Når vi ikke har avdekket brudd på regelverket, avslutter vi tilsynet med en tilsynsrapport. Da er det ikke et krav at vi først har sendt en foreløpig tilsynsrapport.

Dersom vi i undersøkelsesfasen har besvart alle kontrollspørsmålene med ja, innebærer det at vi har konkludert med at kommunens praksis er i samsvar med regelverket.

Når vi ikke har avdekket brudd på regelverket, er det ikke nødvendig å forhåndsvarsle etter forvaltningsloven § 16. Vi trenger derfor ikke å sende en foreløpig tilsynsrapport til kommunen. I stedet sender vi bare en tilsynsrapport.

I tilsynsrapporten skal de rettslige kravene og våre vurderinger og konklusjoner komme tydelig frem, slik at kommunen kan forstå og vurdere innholdet i rapporten. Det skal komme frem hva vi har vurdert, både det rettslige kravet og faktumet, og hvorfor vi har konkludert med at praksisen er lovlig. Opplysninger om varslede pålegg og korreksjonspunkter, klageadgang og frist for retting er selvfølgelig ikke med i tilsynsrapporten når vi ikke har funnet brudd på regelverket.

Når vi ikke har avdekket brudd på regelverket, avslutter vi tilsynet med tilsynsrapporten. Vi skal imidlertid påpeke at våre konklusjoner bygger på et konkret kildemateriale og bare tar utgangspunkt i status på det tidspunktet tilsynsrapporten er datert.