Metodehåndbok for tilsyn

Innholdet i vedtaket

Hvis vi har funnet brudd på regelverket, skal vi vedta pålegg om retting. Enkeltvedtak skal følge forvaltningslovens regler, og kommunen har rett til å klage på vedtaket.

Når vi finner brudd på regelverket, skal vi vedta pålegg om retting. Dette gjør vi i et eget kapittel i tilsynsrapporten.

I vedtaket skal vi vise til hjemmelen for pålegg om retting som er kommuneloven § 30-4.

Vårt vedtak med pålegg om retting skal gjenspeile situasjonen på tidspunktet for vedtaket. Hvis vi får nye opplysninger som gjør at vi endrer noen av konklusjonene våre til gunst for kommunen, tar vi ut de aktuelle påleggstekstene eller korreksjonspunktene fra vedtaket. Hvis kommunen er uenig, men vi likevel opprettholder vår konklusjon, skal vi begrunne hvorfor vi opprettholder konklusjonen til tross for de nye opplysningene.

Noen ganger kan vi bli kjent med nye brudd på regelverket, for eksempel kan kommunen gjennom sin uttalelse avsløre nye regelverksbrudd. Hvis de nye regelverksbruddene fører til nye pålegg, skal vi varsle kommunen på nytt, slik at de får mulighet til å uttale seg om de nye forholdene. Det er kun regelverksbrudd og varslede påleggstekster som var med i den foreløpige tilsynsrapporten, som vi kan vedta uten nytt forhåndsvarsel til kommunen. Et nytt forhåndsvarsel gjør vi gjennom et eget brev. Se for øvrig håndtering av overskuddsinformasjon for mer informasjon.

Kommunen skal få minst to uker til å kommentere det nye forholdet, jf. forvaltningsloven § 16.

Nye korreksjonspunkter under påleggstekster som allerede ble varslet i tilsynsrapporten, utløser ikke samme plikt til nytt varsel. Vi skal skrive nye korreksjonspunkter inn i vedtaket under påleggsteksten de hører inn under.

Forvaltningsloven § 27 krever at vedtaket skal inneholde følgende opplysninger:

  • retten til å klage, jf. forvaltningsloven § 28
  • klagefristen, jf. forvaltningsloven § 29
  • klageinstansen, jf. forvaltningsloven § 28
  • fremgangsmåten ved klage, jf. forvaltningsloven §§ 30 og 32
  • retten til innsyn i sakens dokumenter,  jf. forvaltningsloven §§ 18 flg.
  • retten til å be om utsatt iverksettelse, jf. forvaltningsloven § 42

I tillegg skal vi fastsette en frist for tilbakemelding om at påleggene er oppfylt.