Metodehåndbok for tilsyn

Innholdet i tilsynsrapporten

Tilsynsrapporten skal gjenspeile situasjonen på tidspunktet den er datert.

Kommunens tilbakemelding på den foreløpige tilsynsrapporten kan føre til at vi må gjøre endringer i teksten.

Når fristen for kommunen til å gi tilbakemelding på den foreløpige tilsynsrapporten er ute, skal vi gjøre klar tilsynsrapporten.

Dersom kommunens tilbakemelding på den foreløpige tilsynsrapporten tilsier det, må vi gjøre endringer i teksten i tilsynsrapporten. Det samme gjelder dersom vi fra annet hold får opplysninger som tilsier at vår tolkning av regelverket, vår forståelse av faktum eller våre konklusjoner ikke er riktige.

Vi må omtale både kommunens uttalelse og vår vurdering av uttalelsen i tilsynsrapporten. Dette gjelder uavhengig av om uttalelsen medfører endringer i våre konklusjoner. Vi skal påpeke at våre konklusjoner bygger på et konkret kildemateriale og bare tar utgangspunkt i status på det tidspunktet tilsynsrapporten er datert.

Kommunen kan være uenig i vår lovtolkning eller våre vurderinger og konklusjoner

Vi må vurdere kommunens tilbakemelding nøye opp mot lovtekst, forarbeider, rundskriv og andre rettskilder. Dersom vi er enige med kommunen, må vi gjøre nødvendige endringer i teksten og eventuelt i pålegg og korreksjonspunkt.

Kommunen kan påpeke feil i faktumet vi har lagt til grunn

Vi må vurdere om det faktumet kommunen mener er riktig, er sannsynliggjort. Dersom vi mener at kommunens versjon av faktumet er sannsynliggjort, må vi endre teksten i tilsynsrapporten. Deretter må vi vurdere om dette endrer noen av våre konklusjoner. Vi må revurdere de aktuelle kontrollspørsmålene. Dersom vi endrer våre konklusjoner til gunst for kommunen, skal vi ta ut den aktuelle påleggsteksten eller korreksjonspunktet i tilsynsrapporten.

Kommunen kan ha gjennomført tiltak for å rette opp regelverksbrudd

Tilsynsrapporten skal gjenspeile situasjonen på tidspunktet den er datert. Dersom den faktiske situasjonen har endret seg, må vi oppdatere teksten i tilsynsrapporten. Oppdateringen må vise hvilke endringer kommunen har gjort og hvordan vi vurderer endringene. Vi må vurdere om det er sannsynliggjort at endringen faktisk har funnet sted, og hvordan dette påvirker svarene på de aktuelle kontrollspørsmålene.

Kommunen har rettet alle regelverksbruddene

Når kommunen har rettet alle regelverksbruddene slik at vi nå kan besvare alle kontrollspørsmålene med ja, avslutter vi tilsynet med tilsynsrapporten.

Av og til må vi forhåndsvarsle på nytt

Dersom vi endrer våre konklusjoner slik at det kommer til andre pålegg enn de som vi varslet i den foreløpige rapporten, skal vi varsle kommunen på nytt. Dersom vi ser at vi må endre rettsgrunnlaget for en påleggstekst, for eksempel hvis vi har henvist til feil bestemmelse, må vi varsle kommunen på nytt. Tilsynsrapporten kan kun inneholde brudd på regelverket og påleggstekster som kommunen har fått varsel om.

Kommunen skal få mulighet til å uttale seg om det nye forholdet, jf. forvaltningsloven § 16. Vi varsler det nye pålegget gjennom en revidert foreløpig tilsynsrapport, eller i et eget brev med henvisning til den foreløpige tilsynsrapporten. Kommunen skal ha en rimelig frist for dette, minimum to uker.

Nye korreksjonspunkter under påleggstekst som vi varslet allerede i den foreløpige tilsynsrapporten, utløser ikke samme plikt til å varsle på nytt. Vi skal skrive nye korreksjonspunkter inn i tilsynsrapporten under den påleggsteksten de hører til.