Metodehåndbok for tilsyn

Frist for å oppfylle påleggene og gi tilbakemelding om retting

Kommunen skal få en frist for å oppfylle påleggene og gi tilbakemelding til oss.

Vi må tilpasse fristen til type brudd og omfang. Fristen skal være tilstrekkelig til at kommunen kan rette regelverksbruddene. Fristen skal ikke være lengre enn det som er nødvendig for at kommunen skal kunne rette.

Normalt vil fristen være mellom tre uker og tre måneder.

I vedtaket skal vi fastsette en frist for kommunen til å oppfylle påleggene. Fristen skal være tilstrekkelig til at kommunen skal ha en reell mulighet til å rette opp regelverksbruddene og gi tilbakemelding til oss om at rettingen er gjennomført. Vi må gjøre en konkret vurdering av hvor lang frist som er nødvendig med utgangspunkt i hvilke brudd som gjenstår, hvor krevende det vil være å rette og hvilke konsekvenser det kan få at bruddene fortsetter.

Fristen skal ikke være lengre enn det som er nødvendig. De varslede påleggene er en konsekvens av at kommunen ikke har gjort noe som etter krav i regelverket allerede skulle vært gjort. Vi må ta hensyn til hvilke regelverksbrudd vi har avdekket, hvor krevende de vil være å rette, og hvilke konsekvenser det kan ha at regelverksbruddene pågår. Normalt bør fristen ikke være kortere enn tre uker, men heller ikke lengre enn tre måneder. Om vi fastsetter en relativt lang frist for retting, bør vi be om å få statusoppdateringer underveis.

Når vi skal fastsette fristen for retting, må vi veie ulike momenter mot hverandre. Noen momenter som kan tale for en relativt kort frist, er at:

  • bruddet har umiddelbare negative konsekvenser for barnehagebarn, elever eller andre involverte
  • bruddet kan rettes gjennom relativt raske prosesser i kommunen
  • kommunen var kjent med bruddet før tilsynet

Vi bør ta hensyn til om det er manglende kompetanse hos kommunen som vi antar er årsaken til bruddene, eller om det er mangler ved viljen til å oppfylle regelverket som ligger bak.

Kommunens økonomi er ikke et relevant hensyn når vi fastsetter fristen. Kommunen kan ikke overse eller trenere krav i regelverket fordi kommunen ikke ønsker å disponere økonomiske ressurser til dette. I opplæringsloven er dette understreket i § 13-10 første ledd. Barnehageloven har ikke samme formulering, men det samme gjelder likevel for barnehageområdet. Kommunen plikter å oppfylle regelverket uavhengig av økonomi.

Ved utløpet av rettefristen skal kommunen erklære at påleggene er oppfylt og redegjøre for hvordan kommunen har rettet.