Metodehåndbok for tilsyn

Når er en ny praksis sannsynliggjort

Vi må ta stilling til om de tiltakene kommunen har gjennomført, er tilstrekkelig til å etablere en lovlig praksis, og om det er sannsynliggjort at kommunen vil følge den nye praksisen over tid.

En særlig utfordring på dette stadiet, er at de nye opplysningene bare beskriver hva kommunen har foretatt seg i tiden etter at vi oversendte vedtaket.

Ofte vil regelverksbruddene handle om kommunens praksis. Det kan for eksempel være en innarbeidet fremgangsmåte, eller aktiviteter som skjer på bestemte tidspunkter i året. I vedtaket gir vi kommunen en frist for retting, men rettetiden er ofte ikke lang nok til å etablere en ny fast praksis. Vi må derfor ta stilling til om tiltakene kommunen har gjennomført, er tilstrekkelige til å etablere en lovlig praksis. Hvis tiltakene er tilstrekkelige, er rettingen sannsynliggjort. Normalt er det ikke nødvendig å vente med å konkludere til vi har sett at kommunen over tid etablerer praksisen slik at den blir innarbeidet.

Hva som er tilstrekkelig, må vi vurdere konkret i den enkelte saken, og det vil være avhengig av type regelverksbrudd og hvilken kompetanse og vilje kommunen har til å endre sin praksis. Kommunen skal ha iverksatt alle de tiltakene som er nødvendige for å få etablert og implementert en ny praksis.

Generelt er det ikke tilstrekkelig i seg selv å legge frem en ny skriftlig rutine. Kommunen må ha gjennomført tiltak som er egnet til å sikre at rutinen blir fulgt. Dette kan for eksempel være opplæring og forankring hos dem som er omfattet av rutinen, eller dokumenter som hører til rutinen, for eksempel årshjul, sjekklister og maler.

Det er imidlertid ikke slik at vi må få dokumentert at alle aktiviteter i en ny rutine er gjennomført. Hvis enkelte aktiviteter ligger frem i tid, enten i årshjulet eller fordi aktiviteten utløses av en bestemt hendelse, må vi vurdere om det er sannsynlig at aktiviteten vil bli gjennomført slik som den er planlagt. Vi kan ikke vente med vår beslutning til vi får dokumentert alle aktiviteter i et årshjul eller alle aktiviteter som utløses av bestemte hendelser.

Hvis vi vurderer at de tiltakene kommunen har iverksatt, sannsynliggjør at en ny praksis er etablert og vil bli fulgt, er bruddet rettet.