Metodehåndbok for tilsyn

Når kommunen klager på vedtak om pålegg om retting

Kommunen kan klage på vedtak med pålegg om retting. Kommunen skal sende klagen til statsforvalteren som skal behandle klagen og forberede klagesaken i tråd med reglene i forvaltningsloven § 33.

Statsforvalteren skal avvise klagen dersom vilkårene for å behandle klagen ikke er oppfylt. Vilkårene for å behandle en klage går frem av forvaltningsloven §§ 28-32. Eksempler på slike vilkår er klagefristen og kravet om at klageren må ha rettslig klageinteresse. Avvisning av klagen er et enkeltvedtak som vi må behandle etter reglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven. Kommunen kan klage på statsforvalterens vedtak om å avvise en klage.

Hvis vilkårene for å behandle klagen er oppfylt, skal statsforvalteren vurdere om klagen gir grunnlag for å oppheve, endre eller opprettholde vedtaket. Statsforvalteren må vurdere kommunens synspunkter i klagen og innhente nye opplysninger hvis klagen gir grunn til det.

Klagebehandlingen kan føre til at statsforvalteren endrer vedtaket, som for eksempel å fjerne et pålegg eller endre innholdet i ett eller flere pålegg. Hvis statsforvalteren kommer til at det ikke er grunnlag for å vedta noen pålegg i saken, kan statsforvalteren oppheve vedtaket.

Hvis statsforvalteren opprettholder vedtaket, skal statsforvalteren sende saken til Utdanningsdirektoratet for endelig behandling. I oversendelsen skal statsforvalteren redegjøre for sin vurdering av kommunens klage og beskrive hvorfor dere har valgt å opprettholde vedtaket. Hvis statsforvalteren opprettholder deler av det påklagede vedtaket, skal statsforvalteren sende denne delen av saken til Utdanningsdirektoratet.

Når statsforvalteren endrer vedtaket til fordel for kommunen, skal statsforvalteren informere kommunen om retten til å kreve dekning av saksomkostninger.