Når kommunen klager på vedtak om pålegg om retting

Kommunen kan klage på vedtak med pålegg om retting. Kommunen skal sende klagen til fylkesmannen som skal behandle klagen og forberede klagesaken i tråd med reglene i forvaltningsloven § 33.

Fylkesmannen skal avvise klagen dersom vilkårene for å behandle klagen ikke er oppfylt. Vilkårene for å behandle en klage går frem av forvaltningsloven §§ 28-32. Eksempler på slike vilkår er klagefristen og kravet om at klageren må ha rettslig klageinteresse. Avvisning av klagen er et enkeltvedtak som vi må behandle etter reglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven. Kommunen kan klage på fylkesmannens vedtak om å avvise en klage.

Hvis vilkårene for å behandle klagen er oppfylt, skal fylkesmannen vurdere om klagen gir grunnlag for å oppheve, endre eller opprettholde vedtaket. Fylkesmannen må vurdere kommunens synspunkter i klagen og innhente nye opplysninger hvis klagen gir grunn til det.

Klagebehandlingen kan føre til at fylkesmannen endrer vedtaket, som for eksempel å fjerne et pålegg eller endre innholdet i ett eller flere pålegg. Hvis fylkesmannen kommer til at det ikke er grunnlag for å vedta noen pålegg i saken, kan fylkesmannen oppheve vedtaket.

Hvis fylkesmannen opprettholder vedtaket, skal fylkesmannen sende saken til Utdanningsdirektoratet for endelig behandling. I oversendelsen skal fylkesmannen redegjøre for sin vurdering av kommunens klage og beskrive hvorfor dere har valgt å opprettholde vedtaket. Hvis fylkesmannen opprettholder deler av det påklagede vedtaket, skal fylkesmannen sende denne delen av saken til Utdanningsdirektoratet.

Når fylkesmannen endrer vedtaket til fordel for kommunen, skal fylkesmannen informere kommunen om retten til å kreve dekning av saksomkostninger.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!