Metodehåndbok for tilsyn

Vi bør formidle våre tilsynsresultater til andre enn kommunen

Resultatene fra et tilsyn er ofte interessant og relevant for andre enn kommunen, blant annet:

  • Personer som er direkte berørt av tilsynet, for eksempel elever, foreldre og ansatte.
  • Lokalsamfunnet, for eksempel kommunens innbyggere, private barnehager og skoler.
  • Samfunnet for øvrig, for eksempel andre kommuner, Kunnskapsdepartementet og media.
  • Interessegrupper og interesseorganisasjoner, for eksempel KS, PBL, Elevorganisasjonen, Elevombud, FUB, FUG, FFO, Barneombudet, Utdanningsforbundet.

Formidling av tilsynsresultater gir disse gruppene informasjon om situasjonen i kommunen, og synliggjør at staten tar en aktiv rolle for å sikre at rettigheter og krav blir oppfylt. Når andre kommuner får innsyn i hvordan vi tolker regelverket, kan det bidra til økt regelverksetterlevelse hos andre enn den kommunen vi har ført tilsyn med.