Metodehåndbok for tilsyn

Foreløpig tilsynsrapport

Vi formidler tilsynsresultatene i den foreløpige tilsynsrapporten og varsler pålegg om retting av brudd på regelverket. Rapporten er et forhåndsvarsel etter forvaltningsloven § 16.

Kommunen skal få mulighet til å kommentere innholdet. Fristen for tilbakemelding skal normalt være to uker.

Når vi ikke har avdekket brudd på regelverket, kan vi gå direkte til endelig tilsynsrapport.

Når vi har avdekket brudd på regelverket, skal vi sende en foreløpig tilsynsrapport til kommunen, se mal under vedlegg til Metodehåndboken. Den foreløpige tilsynsrapporten er et forhåndsvarsel etter forvaltningsloven § 16. Hensikten med å sende forhåndsvarselet, er å gi kommunen mulighet til å bli kjent med våre vurderinger og resultater.

Kommunen har rett til å uttale seg om innholdet i rapporten. Kommunen kan uttale seg om alle sider av saken. Det betyr at kommunen kan kommentere:

  • vår tolkning av de rettslige kravene
  • faktumet vi har lagt til grunn
  • vår vurdering av faktum opp mot de rettslige kravene (subsumsjonen)
  • våre konklusjoner
  • reaksjonene vi varsler at kan bli aktuelle (påleggstekst og korreksjonspunkter)

Vi skal påpeke at våre konklusjoner bygger på et konkret kildemateriale og bare tar utgangspunkt i status på det tidspunktet tilsynsrapporten er datert.

Kommunen skal etter loven få en rimelig frist for tilbakemelding. Normalt er to uker tilstrekkelig frist. Dette reflekterer at det bare er innholdet i rapporten som kommunen skal forstå og kommentere. Det er ikke meningen at fristen skal være romslig nok til at kommunen kan gjennomføre retting av de varslede påleggene.

Kommuneloven § 30-4 er vår hjemmel for å bruke pålegg om retting som reaksjon mot kommunen. Vi må vise til bestemmelsen allerede i den foreløpige tilsynsrapporten.

Når vi ikke har avdekket brudd på regelverket – og vi dermed ikke skal forhåndsvarsle pålegg om retting – går vi rett til den endelige tilsynsrapporten.

Når vi ikke avdekker brudd på regelverket i vårt tilsyn, har vi ingen pålegg om retting vi skal forhåndsvarsle. Det er dermed unødvendig å bruke kommunens og vår tid på å sende en foreløpig rapport. Vi utarbeider endelig rapport med én gang.

Hvis kommunen eller vi oppdager feil i en endelig rapport, må vi selvsagt korrigere teksten og oversende korrigert versjon av rapporten. Dersom kommunens tilbakemelding avdekker at det er ett eller flere nye brudd på regelverket, må vi forhåndsvarsle pålegg om retting.