Metodehåndbok for tilsyn

Evaluering av gjennomførte tilsyn

Vi bør evaluere oss selv og hvordan vi gjennomførte tilsynet.

Ved å evaluere oss selv og være åpne for tilbakemeldinger, kan vi videreutvikle tilsynene våre til å bli stadig mer effektive og treffsikre.

Når vi har avsluttet et tilsyn, bør vi ta oss tid til å evaluere vår egen gjennomføring. Det vil som regel alltid være noe å ta med seg videre til neste gang vi skal føre tilsyn med samme kommune eller samme tema.

En grei måte å gjøre en slik evaluering på, er å gjennomgå de ulike fasene og oppgavene i hver fase for å vurdere hva vi kan lære av dette tilsynet.

Spørsmål vi kan bruke i denne evalueringen er for eksempel:

  • Traff tilsynstemaet den risikoen vi mente forelå?
  • Fungerte kontrollspørsmålene?
  • Fungerte kontrollskjemaet?
  • Ba vi om riktig type informasjon og dokumenter i åpningsbrevet?
  • Var vi godt nok forberedt til det stedlige tilsynet?
  • Forsto kommunen tilsynsrapporten og påleggene våre?
  • Holdt vi oss innenfor planlagt tid, eller tok tilsynet mer tid enn forventet?

Vi kan invitere kommunen til å gi tilbakemelding på hvordan de opplevde tilsynet. Vi kan enten be om svar på konkrete spørsmål, eller be om en mer fri tilbakemelding. Alternativt kan vi ha egne møter med kommunen for å diskutere gjennomføringen av tilsynet.

Ved å gjøre en slik selvevaluering og være åpne for tilbakemeldinger, kan vi videreutvikle tilsynene våre til å bli stadig bedre.