Behandling av klager på standpunktkarakterer i fag

4. Hva skal klageinstansen se på?

Klageinstansen skal «vurdere om gjeldende føresegner om karaktersetting er følgde», jf.  forskriften § 5-12 første ledd.

Det vil si om 

«standpunktkarakteren er satt i samsvar med reglane om fastsetting av standpunktkarakterer i forskrift til opplæringsloven § 3-18».

Hva det betyr for hva klageinstansen skal se på, kan du lese om under.

Tidspunktet for fastsetting av standpunktkarakterer

 • En standpunktkarakter skal gis ved avslutningen av opplæringen i fag, jf. Læreplanverket for Kunnskapsløftet.
 • Den skal uttrykke den kompetansen eleven har i faget ved avslutningen av opplæringen i faget.

Klageinstansen må derfor se på tidspunktet for fastsettelsen av standpunktkarakteren, og om dette er ved avslutningen av opplæringen i faget.

Underveisvurderingens betydning for standpunktkarakteren i fag

 • Den kompetansen som eleven viser i faget underveis i opplæringen er en del av faglærerens samlede vurdering når standpunktkarakteren skal fastsettes.
 • Det er faglæreren som må avgjøre om og på hvilken måte kompetanse som eleven har vist underveis i opplæringen er relevant for standpunktkarakteren.

Skoler og lærere organiserer opplæringen i faget ulikt. Selv om det har vært avsluttende vurderinger underveis i opplæringen, det vil si vurdering i deler av faget som ikke vurderes på nytt, skal faglæreren gjøre en totalvurdering av elevens kompetanse mot slutten.

Det betyr ikke at faglæreren må vurdere eleven i alle kompetansemålene rett før standpunktkarakteren fastsettes, men at faglæreren skal bruke sitt faglige skjønn til å gjøre en samlet vurdering av elevens kompetanse ut fra kompetansemålene i læreplanen for faget.

Ved slutten av opplæringen vil eleven kunne forstå helheten i faget og se sammenhenger på tvers av hovedområdene. Eleven kan ha økt sin kompetanse i ett hovedområde gjennom å jobbe med kompetansemål innenfor et annet hovedområde i faget.

Enkelte skoler velger å konsentrere opplæringen i et fag til en bestemt periode, og hele opplæringen i faget avsluttes for eksempel i høstsemesteret, såkalt ploging. Forskriften er ikke til hinder for dette. 

Læreplanen bestemmer

 • Det er kompetansen i fag som skal vurderes
 • Standpunktkarakteren skal uttrykke kompetansen eleven har ut i fra læreplanen i faget.

I forskriften § 3-3 er det fastsatt at grunnlaget for vurdering skal være kompetansemålene i læreplanene for fag slik de er fastsatt i læreplanverket.

Å vurdere kompetanse ved standpunktvurderingen er noe annet enn å vurdere elevens kunnskaper og ferdigheter opp mot det enkelte kompetansemål.

De samlete kompetansemålene i læreplanene for fag, forstått i lys av formålet og hovedområdene i faget, beskriver hva som kan sies å være kompetansen i faget.

Kompetanse i fag handler om å se fagets ulike deler i sammenheng og bruke kunnskaper og ferdigheter i kombinasjon til å løse oppgaver og utfordringer.

Det må gjøres en vurdering av grunnlaget for standpunktvurderingen

Standpunktkarakteren må baseres på et bredt vurderingsgrunnlag som samlet viser den kompetansen eleven har i faget, jf. forskriften §§ 3-3 og 3-16. Det er fastsatt i forskriften § 3-18

Klageinstansen må vurdere om faglærer har

 • satt karakteren på grunnlag av riktig læreplan for fag
 • vurdert elevens kompetanse ut fra kompetansemålene slik de er fastsatt på det aktuelle trinnet

Det er ikke tillatt å sette en standpunktkarakter på grunnlag av bare utvalgte kompetansemål eller hovedområder. Som et minimum må faglæreres begrunnelse for elevens kompetanse vise til eksempler på elevens kompetanse innenfor alle hovedområder i faget.

 • satt standpunktkarakteren på grunnlag av at eleven har vist kompetanse i faget på ulike måter og i ulike sammenhenger

Standpunktkarakteren skal normalt fastsettes på grunnlag av mer enn bare en prøve. Standpunktkarakteren skal ikke være et matematisk gjennomsnitt av karakterer gitt i underveisvurdering i løpet av opplæringsåret.

 • godtgjort at eleven er gjort kjent med hva som er vektlagt i fastsettingen av standpunktkarakterene
 • godtgjort at eleven har fått mulighet til å forbedre sin kompetanse gjennom opplæringen i faget

Den kompetansen eleven har vist underveis i opplæringen kan være en del av grunnlaget for vurderingen når standpunktkarakteren i fag skal fastsettes, jf. forskriften §§ 3-3 og 3-18.

 • trukket inn utenforliggende momenter som innsats, fravær og oppførsel for øvrig, med mindre dette går frem av kompetansemålene

Dersom det er trukket inn ikke-faglige forhold vil dette som oftest innebære at karakteren ikke er fastsatt i samsvar med bestemmelsen om standpunktvurdering.

Klageinstansen skal ikke vurdere om den fastsatte standpunktkarakteren er riktig. Vurderingen av elevens faglige nivå, er det skolen som har ansvaret for.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!