Full skyssgodtgjørelse ved bruk av privat bil i videregående opplæring Udir-3-2011

Dette rundskrivet omhandler regelverket om full skyssgodtgjørelse for elever i videregående skole som benytter privat bil som alternativ til fylkeskommunal skoleskyss.

Gratis skyss og full skyssgodtgjørelse

Elever i videregående skole som bor mer enn seks kilometer fra skolen, har rett til gratis skyss eller full skyssgodtgjørelse, jf. opplæringsloven § 7-2 første ledd. Det er fylkeskommunen som avgjør om eleven skal få gratis skyss (ved for eksempel kollektivtransport) eller full skyssgodtgjørelse, jf. forskrift til opplæringsloven § 10-1. Tilsvarende regler gjelder elever i private videregående skoler med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven § 3-7 tredje ledd og § 6-1 i forskrift til privatskoleloven.

At eleven kan ha rett til full skyssgodtgjørelse og presiseringer av hvilke kostnader eleven skal få dekket, fremgår av § 10-2 i forskrift til opplæringsloven:

Eleven har rett til full skyssgodtgjersle i dei tilfella fylkeskommunen ikkje gir tilbod om gratis skyss. Full skyssgodtgjersle inneber at dei naudsynte faktiske skysskostnadene for eleven blir dekte. Val av transportmiddel skal avklarast med fylkeskommunen så snart som mogleg etter at eleven har fått tildelt skoleplass. Kostnadene skal dokumenterast. Dersom det ikkje er mogleg å avklare val av transportmiddel før skolen tek til, må fylkeskommunen likevel dekkje dei dokumenterte faktiske og naudsynte skysskostnader eleven har i perioden fram til ei slik avklaring skjer.

Ved bruk av privat bil blir skysskostnadene dekte etter satsane for utgifter ved reise for undersøking og behandling, jf. forskrift 7. april 2008 nr. 788 (sjuketransportforskrifta). I tillegg skal eleven få godtgjersle for alle naudsynte faste og variable kostnader knytte til bruk av bil dersom desse utgiftene er større enn det den faste satsen dekkjer. I tillegg til utgifter til drivstoff skal skyssgodtgjersle kunne dekkje utgifter til bompengar, ferjeturar, piggdekkavgift og parkering, og til andre særlege kostnader som ikkje blir dekte etter satsane i sjuketransportforskrifta. Tapt arbeidsinntekt for den som kjører eleven, blir ikkje rekna med i grunnlaget for skyssgodtgjersle. Eleven dokumenterer utgiftene som ikkje blir dekte av minstesatsen, ved å syne fram kvitteringar for utgiftene.

Det tilsvarende gjelder for elever i private skoler med rett til statstilskudd. Dette følger av § 6-2 i forskrift til privatskoleloven.

Vi viser til følgende sider på lovdata.no

Retten til å få dekket nødvendige og dokumenterte utgifter

Elever som må benytte egen bil i stedet for fylkeskommunens skyssordning, skal få dekket alle nødvendige faste og variable kostnader ved bruk av bil.

Kostnadene ved bruk av privat bil skal dekkes på grunnlag av en fast sats, som for tiden er kr 2,50,- per km, jf. syketransportforskriften § 5 femte ledd. Eleven skal ha et tillegg på 0,45 kr per kilometer for hver passasjer, hvis passasjeren er en annen elev med rett til skyss eller en nødvendig ledsager.

Eleven har i tillegg rett til å få dekket dokumenterte nødvendige utgifter som overstiger denne satsen. Hva som regnes som nødvendige utgifter står i § 10-2 i forskrift til opplæringsloven og § 6-2 i forskrift til privatskoleloven. Vi viser til formuleringen “utgifter til bompengar, ferjeturar, piggdekkavgift og parkering, og til andre særlege kostnader som ikkje blir dekte etter satsane i sjuketransportforskrifta.” Opplistingen er ikke uttømmende.

For å dokumentere kostnadene, trenger eleven bare å vise frem kvitteringer for de kostandene som ikke inngår i minstetaksten. Det er opp til fylkeskommunen å vurdere hvorvidt de dokumenterte utgiftene regnes som nødvendige. Fylkeskommunens beregning av hva eleven skal få dekket må være innenfor prinsippet om full skyssgodtgjørelse.

Syketransportforskriften er opphevet

Kostnadene ved bruk av privat bil skal fremdeles dekkes på grunnlag av den faste satsen, kr 2,50,- per km, i de tilfellene der eleven har rett på skyssgodtgjørelse. Eleven skal ha et tillegg på 0,45 kr per kilometer for hver passasjer, hvis passasjeren er en annen elev med rett til skyss eller en nødvendig ledsager.
Eleven skal også få godtgjørelse for alle nødvendige faste og variable kostnader knyttet til bruk av bil hvis utgiftene er større enn det den faste satsen dekker.

Satsene i syketransportforskriften gjelder frem til § 10-2 i forskrift til opplæringsloven endres.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!