Bruk av tvang i skolen

Opplæringsloven har ikke hjemmel til å bruke tvang eller andre inngripende tiltak overfor elever, men etter andre regler er det en viss adgang til å bruke tvang eller andre inngripende tiltak overfor elever når dette er nødvendig.

Det kan oppstå situasjoner hvor skolens personale opplever at det er nødvendig å gripe inn overfor en elev. Artikkelen under skal bidra til at skoleeiere, skoleledelsen og ansatte kjenner til regelverket knyttet til bruk av tvang mot elever.

Vi ønsker også å klargjøre ulike temaer som dreier seg om tvang, eller det som anses som tvang.

Artikkelen er et samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet.

Innhold

1 Skolens omsorgsplikt

Alle elever har rett og plikt til grunnskoleopplæring og rett til videregående opplæring. Elevene har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen har ansvar for at elevene er trygge på skolen.  Skolen har et omsorgsansvar overfor alle elevene i skoletiden.

I opplæringen kan det oppstå situasjoner hvor skolens personale opplever at det er nødvendig å gripe inn overfor elever for å hindre at eleven skader seg selv, andre elever, ansatte eller gjenstander. Personalet har en plikt til å gripe inn for å hindre at eleven skader eller plager andre, eller skader seg selv eller eiendom. I denne sammenheng kan det oppstå behov for å bruke tiltak med elementer av tvang, eller andre tiltak som er inngripende og krever et rettsgrunnlag (som regel samtykke eller lovhjemmel).

Elevene sitt skolemiljø er omhandlet i opplæringsloven kapittel 9 A.

2 Bruk av tvang og andre inngripende tiltak i skoletiden

Det følger av barnekonvensjonen artikkel 19 at barn skal beskyttes mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk. I barneloven § 30 tredje ledd står det at barn ikke må bli utsatt for vold eller på måte bli behandlet slik at den fysiske eller psykiske helsen blir utsatt for skade eller fare. Det er forbudt å bruke vold og skremmende eller plagsom oppførsel eller annen hensynsløs adferd overfor barn.

Det står også i opplæringsloven § 9 A-10 at tiltak ikke skal omfatte fysisk refsing eller annen krenkende behandling.

Elevenes fysiske integritet har et sterkt rettslig vern. Inngripende tiltak krever et rettsgrunnlag, enten samtykke eller lovhjemmel. Opplæringsloven inneholder ikke hjemmel til å bruke tvang eller andre inngripende tiltak overfor elevene, men etter andre regler er det en viss adgang til å bruke tvang eller andre inngripende tiltak overfor elever når dette er nødvendig.

Hjelpetiltak som ikke er inngripende

I noen tilfeller kan det være behov for tiltak som å f.eks. hjelpe en elev med funksjonsnedsettelser. Tiltak som ikke virker bevegelseshindrende men kun gir støtte, f.eks. et belte rundt magen for at det skal være lettere å holde seg oppe i rullestolen, anses ikke som inngripende, og krever derfor ikke et rettsgrunnlag. Slike tiltak bør likevel brukes i samarbeid med foreldrene.

Å påvirke en elev gjennom å gi en beskjed eller gjennom minimal bruk av fysisk kontakt, f.eks. be en elev om å forlate klasserommet eller forsiktig lede eleven ut av rommet, anses heller ikke som et inngripende tiltak som krever særskilt hjemmel. Dette kan du lese mer i vårt rundskriv om ordensreglement, Udir 8-2014 pk. 8.  

Hjelpetiltak som vurderes som inngripende

Andre hjelpetiltak vurderes som inngripende, f.eks. skinner på armene for å kontrollere uønskede armbevegelser eller et belte rundt magen med gps-sporing for å kunne lokalisere hvor eleven oppholder seg.

For å kunne gjennomføre slike tiltak er det nødvendig med et rettsgrunnlag, som kan være hjemmel i lov eller samtykke. Siden det ikke er hjemmel i opplæringsloven for å gjennomføre slike tiltak på skolen, må det foreligge et informert samtykke fra foreldrene, eller fra eleven hvis eleven har fylt 15 år og forstår hva samtykket gjelder.

Uavhengig av alder skal eleven alltid bli hørt i saker som gjelder seg, og derfor er det viktig at elever som er under 15 år også blir hørt og får si sin mening. Elevens mening skal tillegges vekt etter alder og modenhet (barneloven §31). Det er viktig at inngripende hjelpetiltak bare brukes i de tilfellene det er samtykket til dette.

Samtykkebasert bruk av inngripende hjelpetiltak som beskrevet, vil ikke anses som bruk av tvang. Dette gjelder også overfor elever med diagnosen psykisk utviklingshemming, forutsatt at eleven ikke har vedtak om helse- og omsorgstjenester i skoletiden (Helse- og omsorgstjenesteloven § 9-2). 

Dersom eleven (foreldrene) ikke samtykker, har ikke skolen anledning til benytte denne type tiltak.

I Utdanningsdirektoratets tolkningsuttalelse om gps-sporing av elever kan dere lese mer om hva som kreves for å kunne benytte et inngripende hjelpetiltak.

Bruk av nødverge/nødrett

Hvis det oppstår en situasjon hvor skolens personale opplever at det er nødvendig å gripe inn for hindre at en elev skader seg selv eller andre, så må eventuell bruk av fysisk makt vurderes opp mot reglene i straffeloven om forbud mot blant annet kroppskrenkelser.

Begrepet er endret i den nye straffeloven, tidligere ble dette kalt legemsfornærmelse/ legemsbeskadigelse. Dersom en handling regnes som en kroppskrenkelse, vil den normalt være straffbar og ikke tillatt. I forarbeidene til bestemmelsen i straffeloven om kroppskrenkelse vises det eksempler på når handlingen ikke regnes som en kroppskrenkelse (Ot.prp nr. 22 (2008-2009) merknad til § 271 om kroppskrenkelse side 173):

«Det er ingen tvil om at barn nyter det samme vern mot fysisk integritetskrenkelse som voksne, hvilket betyr at all form for fysisk maktanvendelse som har karakter av avstraffelse omfattes av gjerningsbeskrivelsen. Straffansvaret må i utgangspunktet avgrenses i overensstemmelse med forbudet i barneloven § 30 tredje ledd om å utsette barn for vold. Straffansvaret for kroppskrenkelse må imidlertid avgrenses mot maktanvendelse i beskyttelses- eller omsorgsøyemed. Med dette siktes det til for eksempel å bestemt føre barnets hånd bort fra et brennende lys eller å bære et motvillig barn med seg ut av et butikklokale. Det må være klart at man i tilfeller som disse ikke har å gjøre med en kroppskrenkelse det settes straff for i § 271. Det må altså skilles mellom handlinger som består i å gripe inn og verne eller beskytte barnet eller andre personer eller gjenstander, og handlinger som har karakter av umiddelbar eller etterfølgende fysisk avstraffelse av barnet.»

Selv om en handling regnes som en kroppskrenkelse er den likevel ikke straffbar hvis handlingen regnes som nødrett eller nødverge, se straffeloven §§ 17 og 18. Adgangen til å bruke nødrett og nødverge er snever, og må bare brukes for å forsvare noen eller noe.

Eksempler på nødrett/nødverge kan være en situasjon hvor en lærer må bruke fysisk makt for å hindre at en elev skader seg selv eller andre, eller skader eiendom. Det kan for eksempel være nødvendig å bruke fysisk makt for å stoppe slåsskamper eller beskytte elever eller seg selv mot en truende og voldelige elev. 

Det må vurderes i det enkelte tilfelle om vilkårene for nødverge eller nødrett er oppfylt. For å unngå at det oppstår en situasjon hvor det er nødvendig å gripe inn med nødverge/nødrett er det viktig å ha kjennskap til elevenes utfordringer og forsøke å forebygge at slike situasjoner oppstår. I slike tilfeller vil personell fra helse- og omsorgstjenesten som kjenner elevens spesielle utfordringer og behov knyttet til diagnose eller andre forhold, f.eks. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) eller habiliteringstjenesten i spesialisthelsetjenesten, kunne gi veiledning.

Det er også viktig at personalet er forberedt på hvordan en nødretts- eller nødvergesituasjon kan håndteres. Ved å lage rutiner og prosedyrer for hvordan skolen skal håndtere en nødretts- eller nødvergesituasjon, kan det bidra til å sikre at de skadeavvergende tiltakene i størst mulig grad er forholdsmessige og forsvarlige, og at det gjennomføres på en forutsigbar måte for de involverte.

3 Bruk av tvang og makt i skoletiden overfor elever med psykisk utviklingshemming

I helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 er det hjemmel for å bruke tvang og makt som ledd i nærmere angitte helse- og omsorgstjenester, når dette er nødvendig for hindre eller begrense vesentlig skade på personen selv eller andre.

Reglene gjelder for personer som har diagnosen psykisk utviklingshemming (§ Helse- og omsorgtjenesteloven § 9-2). Det er nå avklart at for elever med denne diagnosen som har et vedtak etter kapittel 9, så kan tiltakene også gjennomføres på skolen i skoletiden av personell fra helse- og omsorgstjenesten, forutsatt at vedtakene (vedtaket om helse- og omsorgstjenester og vedtaket etter kapittel 9) gjelder også der. 

Helsedirektoratets rundskriv IS-10/2015, Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming, har et eget punkt om barn og unge som har vedtak etter kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven. I tredje avsnitt i punkt 4.2.3 står det følgende:

«Når det gjelder barn og unge som har vedtak etter kapittel 9, har Kunnskapsdepartementet lagt til grunn at opplæringslova ikke i seg selv er til hinder for at tiltakene også kan gjennomføres når eleven befinner seg skolen i skoletiden. For at skolen bl.a. skal kunne ivareta sitt ansvar for forsvarlig undervisning og for elevenes fysiske- og psykososiale arbeidsmiljø, er det imidlertid en forutsetning at skolens ledelse samtykker til at tiltakene kan gjennomføres når eleven er på skolen. Det er videre en forutsetning at tiltakene gjennomføres som ledd i tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, og at tiltakene gjennomføres av personell fra helse- og omsorgstjenesten.»

Fra Helsedirektoratets rundskriv er det viktig å fremheve at det bare er i de tilfellene der barn og unge har vedtak etter kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven at tiltakene etter helse- og omsorgstjenesteloven kan gjennomføres når barnet befinner seg på skolen i skoletiden. Som nevnt over gjelder kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven kun for personer som har diagnosen psykisk utviklingshemming.

Skolens ledelse må samtykke til at tiltakene kan gjennomføres. Det er en forutsetning at tiltakene gjennomføres av personell fra helse- og omsorgssektoren og som et ledd i tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Skolen har fortsatt omsorgsansvar for elever som har vedtak etter kapittel 9. Det kan også overfor denne gruppen elever oppstå situasjoner som gjør at det er nødvendig for personalet på skolen å gripe inn for å hindre at eleven skader seg selv eller andre. Se punktet om bruk av tvang i skoletiden. Det er derfor viktig at også skolens personell har kjennskap til hvordan de best mulig kan forebygge behov for tvangsbruk overfor den enkelte elev, jf. pkt. 2 avslutningsvis.

For elever som ikke har diagnosen utviklingshemming og derfor ikke omfattes av helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9, må det være et informert samtykke eller annen lovhjemmel for bruk av inngripende tiltak.  Se punkt 2 om bruk av tvang og andre inngripende tiltak i skoletiden.

4 Opplæringslovens bestemmelser gjelder når tiltaket er en del av opplæringen

For elever som har enkeltvedtak om spesialundervisning kan det være aktuelt at den som hjelper til i opplæringen er en person med helse -og omsorgsfaglig kompetanse. Så lenge dette er en del av spesialundervisningen, og fremgår av enkeltvedtaket om spesialundervisning, er det opplæringslovens bestemmelser som gjelder.

Det er da ikke tillatt med bruk av fysisk tvang overfor eleven med unntak av i nødsituasjoner, dvs. hvis det er behov for å gripe inn for hindre at det oppstår skade. Nødvendige tiltak som ikke innebærer bruk av fysisk tvang, vil det være adgang til å bruke slik dette er beskrevet under pkt. 2.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!